Ungersk kartellagsstiftning. Ungern har — liksom Danmark — under 1931 sällat sig till de relativt få stater som vågat försöket att genom lagstiftningsåtgärder motverka det socialekonomiskt icke önskvärda inflytande som karteller och liknande företeelser utöva eller befaras utöva. Den ungerska lagen (15 okt. 1931; Kartell-Rundschau 1931 häftena 11 och 12) går vida längre än den danska med avseende på både de fall då ingrepp kunna ske och de ingrepp som kunna göras. Lagen avser varje överenskommelse, beslut eller åtgärd som går ut på en reglering av konkurrensen. En begränsning — som även återfinnes i den danska lagen — är dock att lagen endast gäller överenskommelser etc. i avseende å varor (alltså ej t. ex. karteller mellan försäkringsanstalter, tryckerier o. s. v.). Alla under lagen fallande överenskommelser och beslut måste, vid äventyr av ogiltighet, avfattas skriftligt samt inges till Wirtschaftsministeriet; hos detta föres ett kartellregister med uppgift på överenskommelsens etc. föremål, kartellens medlemmar och den särskilda företrädare som enligt lagen skall finnas för varje kartell. Utdrag ur detta register kan envar som har intresse därav erhålla; själva urkunderna äro däremot endast tillgängliga för offentliga myndigheter i fall av behov. Meddelanden angående innehållet i urkunderna kunna emellertid göras av Wirtschaftsministern i det allmännas intresse. Även utländska kartellöverenskommelser skola inlämnas, så-

 

286 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.framt någon kartellmedlem har affär eller bostad i Ungern. Övervakand eorgan är Wirtschaftsministern med en kartellkommission såsom rådgivare. I händelse av »Gefährdung der Gesamtwirtschaft und des Gemeinwohls» — exemplifierat i lagen — skall ministern i första hand försöka genom förhandlingar åstadkomma frivillig rättelse. Lyckas det icke, vidtagas antingen ekonomiska åtgärder (i avseende på tullar, skatter, fraktsatser, uteslutande från offentliga leveranser etc.) eller också direkta ingrepp i kartellens verksamhet, såsom upplösning av den eller förbud mot vissa åtgärder. De ekonomiska åtgärderna vidtagas av regeringen och kunna icke överklagas. De direkta ingreppen förutsätta domstolsprövning på ministerns iniliativ. Forum är en särskild kartelldomstol, upprättad inom högsta domstolen med två sakkunniga bisittare.

H. N.