FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 287    Äktenskapsskillnad i Spanien. I den nya spanska författningen ha principerna för äktenskapsskillnadsinstitutet inskrivits. Meningsskiljaktighet mellan kontrahenterna är tillräcklig skillnadsgrund. Om hustrun begärä ktenskapsskillnad, behöva dessa meningsskiljaktigheter ej ens uppgivas, men mannen måste, om han söker skillnaden, anföra giltiga grunder. I en artikel i D.-J.-Z. (1932 s. 150) anföres, att detta torde vara första gången, som i en modern lagstiftning hustruns rättigheter i äktenskapet äro vidsträcktare än mannens, och förf. anser den intagna ståndpunkten vara en reaktion mot hittillsvarande specifikt sydländska begrepp om äktenskapet.

E. L.

    Dödsstraffet i Österrike och Tyskland. Österrikes strafflag upptager icke dödsstraffet. I dessa dagar synes, på grund av ett lustmord, folkstämningen fordra detta straffs återinförande. Förbundskanslern har också uttalat sig för ett återinförande av dödsstraffet och ställt i utsikt en folkomröstning i frågan.
    I Tyskland har frågan om dödsstraffet varit föremål för starka meningsbrytningar. (Angående frågans behandling i riksdagens strafflagsutskott se SvJT 1931 s. 570.) Utskottets ordförande, Kahl, har nu tagit till orda för straffets bibehållande, främst på den grund att staten ej borde avstå från detta straff i strid mot en vitt utbredd folkmening. (Se D.-J.-Z. 1932 s. 249 f. och s. 402—403.)

E. L.

 

 

    Nya propositioner i lagfrågor. Förutom de lagförslag, vilka angivits i notis i SvJT 1932 s. 180, ha för årets riksdag genom kungl. propositioner framlagts bland andra följande förslag i lagfrågor, nämligen om ändring i vissa delar av vattenlagen (nr 109); om ändrad lydelse av 2 § lagen d. 22 juni 1923 innefattande bestämmelser ang. kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag (nr 110); om ändring i vissa delar av stadgan d. 8 juni 1917 ang. hotell- och pensionatrörelse (nr 123); ang. film samt ang. biografer och filmförevisning (nr 147); om ändring i vissa delar av motorfordonsförordningen (nr 175); om ändring i vissa delar av lagen d. 6 juni 1925 om polisväsendet i riket (nr 178); om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m. m. för ordningsmaktens behov (nr 179); ang. tillämpning för riket i dess helhet av vissa bestämmelser i ordningsstadgan för rikets städer (nr 183 och 184); om ändrad lydelse av 1 § i förordningen d. 22 juni 1911 ang. biografföreställningar (nr 186); förslag till ecklesiastik boställsordning m. m. (nr 187); om ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1925 ang. förbud i vissa fall för bolag eller förening att förvärva fast egendom (nr 191); ang. ändring i 6 § lagen d. 26 maj 1909 om tjänstgöringen i Kungl. Maj:ts lagråd m. m. (nr 192); om häradsnämnds tjänstgöring (nr 193); förslag till ändrad lydelse av §§ 14, 15, 17—22, 27 och 28 riksdagsordningen samt till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen (nr 194); om an-

 

288 NOTISER.stånd i särskilt fall med gälds betalning (nr 198); om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende m. m. (nr 206); om vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker med flera områden m. m. (nr 217). Till riksdagen har även avgivits kungl. proposition ang. godkännande av en mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge d. 16 mars 1932 avslutad konvention om erkännande och verkställighet av domar m. m. (nr 205).