Tillströmningen till juristbanan belyses genom följande siffror (jfr SvJT 1931 s. 488).

  År Uppsala Lund

Stockholm

S:a
Nyinskrivna juris studerande: 1930 85 69 121 275
  1931 77 96 157 330
Avlagda juris kandidatexamina: 1930 37 43 79 159
  1931 60 56 49 165
Avlagda kansliexamina: 1930 2 7 19 28
  1931 11 10 13 34

 

    Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1932, trettonde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av. presidenten B. Ekeberg. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se SvJT 1920 s. 117):

 

»Revisionsberättelse.

    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1931 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa:

 Ingående balansräkning: 

Debet. Kredit.
Jan. 1 Jan. 1

Grundfondens kont....   Kr. 70,272: 36

Dispostionsfonden

konto.............................   -    6,308: 24

                   

                                        -------------------        

                                         Kr.  76,580: 60  

    Obiligationer..........    Kr.   75,366: 50

    Å Kapitalräkning                
    innestående ............     -        1,214: 10

                                        -------------------        

                                             Kr.   76,580: 60

 Utgifter och inkomster: 

Debet. Kredit.
Dec. 31 Dec. 31

Omkostnader ..............   Kr.         20: —

Grundfonden gottgjord   -         845: 38

Dispostionsfonden

Gottgjord ...................     -      3,381: 53 

                                           ------------------        

                                           Kr.    4,236:91

Räntor ....................    Kr.   4,246: 91

 

 

 

                                        -------------------        

                                         Kr.   4,246: 91

NOTISER.

Utgående balansräkning:

Debet. Kredit.
Dec. 31 Dec. 31

Obligationer............   Kr.   98,605: —

Å kapitalräkning

innestående ............     -       3,251: 52

                                      ---------------------                  

                                        Kr.  101,856: 52

Grundfondens konto...   Kr.   93,166: 35

Dispostionsfonden

konto............................     -        8,690: 17

                                            ----------------------        

                                              Kr.  101,856: 52 

      Under året har en post Svenska Statens 3 % obligationer 1894 försålts, vilken obligationspost inköpts år 1920. Genom försäljningen har en vinst av kr. 24,422: 04, framkommit. Vid uppgörandet av bokslutet har Stockholms Hypotekskassas obligationer, nom. kr. 12,000:—, helt avskrivits, vilka i ingående balansräkningen upptagits till kr. 2,380: —. Skillnaden mellan dessa två belopp, kr. 22,042: 04, har tillförts grundfonden.
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1931 med tacksamhet bör godkännas.
    Stockholm den 27 februari 1932.

 

C. Ludv. Hasselgren. Gust. Åkerlindh