Den nya regeringen. K. M:t har d. 24 sept. 1932 till statsråd och chef för justitiedepartementet efter f. d. justitierådet Natanael Gärde utnämnt presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Karl Schlyter. Övriga jurister i den nya ministären Hansson äro professorn Östen Undén och generaldirektören Torsten Nothin, båda konsultativa statsråd.

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 30 sept. 1932 till justitieråd fr. o. m. d. 1 okt. 1932 utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge John Alsén.

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 30 sept. 1932 förordnat dels revisionssekreteraren Ragnar Gyllenswärd att fr. o. m. d. 1 okt. 1932 vara statssekreterare dels ock hovrättsrådet i Svea hovrätt Karl-Gustaf Hjärne att fr. o. m. sistnämnda dag vara ledamot för lagärenden i justitiedepartementet.
    K. M:t har
    d. 10 juni 1932 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Åke Braunstein att biträda vid utredningen angående en ändamålsenlig ordning för målens handläggning vid häradstingen, så vitt därav berördes frågan om ordförandeskapet i häradsrätterna (uppdraget slutfört i okt. 1932), samt
    d. 14 okt. 1932 förordnat assessorn i Svea hovrätt Ernst Leche att t. v. biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnades.

    Finans- och handelsdepartementen. K. M:t har d. 7 okt. 1932 entledigat statssekreteraren och expeditionschefen i handelsdepartementet Sven Erik Österberg från hans statssekreterare- och expeditionschefstjänst. I sammanhang härmed har K. M:t förordnat statssekreteraren i finansdepartementet Kurt Bergendal att vara statssekreterare och expeditionschef i handelsdepartementet. Vidare har K. M:t förordnat kanslirådet i finansdepartementet Herman Eriksson att vara statssekreterare i sistnämnda departement.

    Arbetslöshetsförsäkringen. Sedan K. M:t d. 7 okt. 1932 bemyndigat chefen för socialdep:tet att tillkalla högst fem sakkunniga att inom dep:tet biträda med fortsatt behandling av frågan om arbetslöshetsförsäkring, har dep.-chefen d. 15 okt. 1932 såsom sakkunniga tillkallat bl. a. förutv. statsrådet, byråchefen Sam Larsson och statssekreteraren i socialdep:tet Bo Ham-

 

600 NOTISER.marskjöld, därvid åt den förra uppdragits att såsom ordförande leda de sakkunnigas arbete. S. d. har dep.-chefen uppdragit åt jur. kand. Ernst Gustaf Bexelius att vara sekreterare hos de sakkunniga.