Fransk rättspraxis ang. holografiskt testamente. År 1930 ha underdomstolarna i såväl Marseille som Rouen såsom holografiska testamenten godkänt handlingar, å vilka texten varit maskinskriven. Avgörandena kritiseras skarpt av SAVATIER (se i närmast föregående notis a. a., s. 638—639). Enligt svensk rätt kan en sådan handling ej godkännas såsom holografiskt testamente. Det fordras enligt 2 kap. 3 § lagen om testamente, att handlingen skall vara ej blott egenhändigt undertecknad utan ock egenhändigt skriven, varmed förstås, att texten skall vara skriven med testators egen hand. 

E. L.