E. o. hovrättsnotarietiteln avskaffas. I skrivelser till rikets hovrätter den 10 december 1931 har styrelsen för föreningen Sveriges hovrättsdomare anfört följande. Inom föreningen hade uppstått fråga dels huruvida den nuvarande obegränsade antagningen av juris kandidater till e. o. notarier i hovrätterna lämpligen borde fortgå, dels ock huruvida åtgärder icke borde vidtagas till förhindrande av att titeln e. o. hovrättsnotarie officiellt brukades å personer, som enligt de för hovrätterna gällande arbetsordningarna icke vore berättigade till sagda titel. Styrelsen vore av den uppfattningen att det för hovrätternas anseende vore av vikt, att titel vari ordet hovrätt ingår icke komme till användning i andra fall än då titelns bärare vore genom sin verksamhet knuten till någon av rikets hovrätter. Styrelsen hemställde för den skull hos hovrätterna om vidtagande av åtgärder till förebyggande av missbruk härutinnan och föreslog i sådant hänseende, att hovrätterna efter den 1 januari 1932 icke längre måtte antaga några e. o. notarier, att hovrätterna måtte, med stöd av bestämmelse i de för hovrätterna gällande arbetsordningarna, ur sin matrikel avföra e. o. notarie vilken utöver tre år utan behörigt tillstånd avhållit sig från tjänstgöring i eller under vederbörande hovrätt, samt att titeln e. o. notarie icke måtte i hovrätternas protokoll, domar eller utslag komma till användning å den som sålunda avförts ur matrikeln.
    Den åberopade bestämmelsen i hovrätternas arbetsordningar (Svea hovrätts § 59, Göta hovrätts § 53 och Skånska hovrättens § 50) har följande lydelse: »Har annan icke ordinarie befattningshavare än assessor utöver tre år i följd utan behörigt tillstånd avhållit sig från tjänstgöring i eller under hovrätten, anses hans anställning vid hovrätten hava upphört».
    I anledning av styrelsens framställning hava hovrätterna d. 18 dec. 1931 dels för egen del beslutat vidtaga de av föreningens styrelse föreslagna åtgärderna, dels ock i likalydande cirkulär till samtliga rådstuvurätter och häradshövdingar inom varje hovrätts domvärjo hemställt, att titeln e. o. hovrättsnotarie icke vidare måtte hos dem i officiella handlingar brukas å personer, som icke vore berättigade till sagda titel. I samma cirkulär hava hovrätterna anmodat häradshövdingarna att, när rättsbildat biträde i domsaga anställes eller entledigas av häradshövdingen, ofördröjligen göra anmälan därom till hovrätten med uppgift å dagen för anställningens början eller avslutande. Då sådant biträde första gången anställes i domsaga under hovrätten eller, utan att förut hava haft dylik anställning, första gången hos hovrätten föreslås till förordnande såsom notarie, böra, enligt cirkuläret, till hovrätten insändas åldersbevis och vidimerad avskrift av betyg över avlagd juridisk examen.

 

6 — Svensk Juristtidning 1932.