Biträdande domares tjänsteåligganden. Vid den fördelning av domargöromålen mellan häradshövding och biträdande domare, som hovrätterna enligt k. cirk. 18 juni 1925 beslutat fastställa att gälla för budgetåret 1931—32, hava av de olika hovrätterna följande principer tillämpats (jfr SvJT 1928 s. 412).
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har fastställt följande plan att tillsvidare från och med d. 1 juli 1931, där ej annorlunda särskilt förordnas, äga tillämpning i samtliga domsagor under hovrätten, i vilka biträdande domare finnes anställd.
    »Biträdande domare åligger,
    1. att handlägga samtliga ärenden, tillhörande de protokoll som avses i kungl. förordningen d. 16 juni 1875 angående särskilda protokoll över lagfarter, inteckningar och andra ärenden, samt utfärda expeditioner och bevis som grunda sig på nämnda protokoll med tillhörande böcker och rotlar,
    2. att, vid ledighet från sådana ärenden varom under 1. förmäles,1 inom fyra veckor efter det sammanträde hållits såväl granska de i lagfarts- och inteckningsböckerna för sammanträdet gjorda anteckningar som ock om granskningens verkställande teckna bevis vid slutet av lagfarts- och inteckningsprotokollen för sammanträdet,
    3. att handlägga ärenden, som föranledas av domhavandens befattning med jordregister och fastighetsregister för stad, samt
    4. att å andra rättegångsdagen av varje allmänt tingssammanträde, utöver ärenden varom ovan sagts, handlägga jämväl övriga förekommande mål och ärenden, med skyldighet för biträdande domaren att, om uppskov meddelas i mål som å sådan rättegångsdag upptagits till handläggning, jämväl i fortsätt-

 

    1 Dylik ledighet beviljas i den mån så erfordras för att bereda de rättsbildade biträdena i domsagan kompetens till hållande av allmänna tingssammanträden. 

86 NOTISER.ningen under den tid förordnandet avser såsom rättens ordförande handlägga och avdöma dylikt mål.»
    Denna plan tillämpas utan någon avvikelse i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads domsaga. I Torna och Bara härads domsaga är biträdande domaren dessutom konkursdomare. I Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads domsaga, där biträdande domare anställts fr. o. m. d. 1 okt. 1931, har åt häradshövdingen förbehållits att å vissa rättegångsdagar handlägga inskrivningsärenden. I Luggude härads domsaga, där biträdande domare anställts fr. o. m. d. 1 jan. 1932, hava vissa förmynderskapsärenden och vissa gravationsbevis undantagits från biträdande domarens arbetsområde. I dessa fyra domsagor tjänstgör häradshövdingen själv å första rättegångsdagen och förste notarien å tredje rättegångsdagen av varje allmänt tingssammanträde. I Oxie och Skytts härads domsaga, där ting hålles var 14:e dag, tjänstgör häradshövdingen å andra samt biträdande domaren och förste notarien alternerande å första rättegångsdagen av varje allmänt tingssammanträde.
    Göta hovrätt har beträffande Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga, där plan för göromålens fördelning fastställes kvartalsvis, i huvudsak föreskrivit att det skall åligga biträdande domaren att hålla ett allmänt tingssammanträde var fjärde vecka, att å vissa allmänna tingssammanträden handlägga småprotokollsärenden och i samband därmed utfärda gravationsbevis, att utfärda gravationsbevis inom vissa socknar, att verkställa i KK 13 febr. 1925 föreskriven granskning av inteckningsböckerna ävensom utöva den ständiga överuppsikt över inskrivningsväsendet i domsagan som ankommer på häradshövdingen, samt att fullgöra på domhavanden ankommande arbeten med jordregister och fastighetsregister. I Östra Värends domsaga har biträdande domaren dels att förvalta häradshövdingämbetet och tjänstgöra såsom ägodelningsdomare i Konga härad under senare halvåret 1931 och i Uppvidinge härad under förra halvåret 1932, dock med undantag av tingssammanträden med tremansnämnd, dels ock att under häradshövdingens ledighet fullgöra på honom såsom ägodelningsdomare ankommande åligganden. I Mjölby domsaga, där biträdande domare tillfälligt varit anställd under senare halvåret 1931, har denne haft att hålla vissa allmänna tingssammanträden, att i viss utsträckning utfärda gravationsbevis, att vara konkursdomare samt att biträda häradshövdingen vid den slutliga granskningen av de upplagda fastighetsböckerna för Mjölby stad. I Sunnerbo domsaga, där biträdande domare är anställd 1 jan.—30 juni 1932, åligger det denne att vara konkursdomare, att hålla tre allmänna sammanträden under vårtinget, att i viss utsträckning utfärda gravationsbevis samt att vid ledighet för häradshövdingen vara ägodelningsdomare.
    Svea hovrätt. Beträffande den biträdande domare, som är inskrivningsdomare i Södra Roslags domsaga, gäller av K. M:t fastställd tjänstgöringsplan (se SFS 1922 nr 439). I Sollentuna och Färentuna härads domsaga, varest ny tingsordning gäller fr. o. m. d. 1 jan. 1932 (se SvJT 1931 s. 638), har biträdande domaren att å första rättegångsdagen av första, tredje, femte, sjunde, nionde och elfte allmänna sammanträdena under vårtinget handlägga alla mål och ärenden utom sådana som avses i 21: 2 domsagostadgan, att hålla rannsakningar medför vissa slags brott häktade, att i viss utsträckning utfärda gravationsbevis, att fullgöra den i KK 13 febr. 1925 avsedda granskning av inteckningsprotokollen

 

NOTISER. 87och inteckningsboken, att leda arbetet med uppläggande av vissa fastighetsböcker samt att under häradshövdingens överinseende leda och fördela de rättsbildade biträdenas arbete. I Södertörns domsaga har biträdande domaren i huvudsak att å andra och fjärde rättegångsdagarna av varje allmänt tingssammanträde under HT 1931 samt å första och tredje rättegångsdagen av varje allmänt tingssammanträde under VT 1932 handlägga mål och ärenden med vissa undantag, att hålla rannsakningar med för vissa brott häktade, att i viss utsträckning utfärda gravationsbevis, att vara konkursdomare, att fullgöra den i KK 13 febr. 1925 avsedda granskningen av domsagans inteckningsprotokoll och inteckningsbok samt att under häradshövdingens överinseende leda och fördela de rättsbildade biträdenas arbete. I Uppsala läns södra domsaga har biträdande domaren dels att i Tiunda tingslag hålla vissa tingssammanträden, hålla rannsakningar med för vissa brott häktade, vara konkursdomare samt under 1931 fullgöra den i KK 13 febr. 1925 avsedda granskning av inteckningsprotokoll och inteckningsböcker, dels ock att i hela domsagan utfärda gravationsbevis och vid ledighet för häradshövdingen vara ägodelningsdomare. I Falu domsaga har biträdande domaren att förvalta häradshövdingämbetet i södra tingslaget under senare halvåret 1931 och i norra tingslaget med visst undantag under förra halvåret 1932 samt att vid ledighet för häradshövdingen vara ägodelningsdomare. I Ovansiljans domsaga har biträdande domaren att med olika inskränkningar hålla vissa tingssammanträden i de olika tingslagen, att i Mora tingslag hålla rannsakningar med häktade samt att vid ledighet för häradshövdingen vara ägodelningsdomare. I Jämtlands norra domsaga har biträdande domaren att förvalta häradshövdingämbetet under viss del av året i det ena tingslaget och därefter i det andra, att hålla rannsakningar med häktade under viss tid i det ena och därefter i det andra tingslaget samt att vid ledighet för häradshövdingen vara ägodelningsdomare. I Västerbottens norra domsaga har biträdande domaren att förvalta häradshövdingämbetet i Malå och Norsjö tingslag, att utfärda gravationsbevis beträffande fastigheter inom Skellefteå tingslag samt att vid ledighet för häradshövdingen vara ägodelningsdomare. I Luleå och Torneå domsagor förvaltar biträdande domaren häradshövdingämbetet och är ägodelningsdomare i tvenne tingslag inom vardera domsagan (Nederluleå och Jokkmokks lappmarks, resp. Pajala och Korpilombolo) samt är även i övrigt vid ledighet för häradshövdingen ägodelningsdomare.