Föreningen Svensk Avdelning av International Law Association. Vid det ordinarie sammanträdet med föreningen d. 12 maj 1931 utsågos till ledamöter av styrelsen förutvarande ledamöterna konsuln Th. Alpen, försäkringsdirektören Harald Andersson, justitierådet Algot Bagge, presidenten Birger Ekeberg, f. d. landshövdingen Hj. L. Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, v. häradshövdingen G. Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, advokaten Eliel Löfgren, advokaten C. L. Schönmeyr, universitetskanslern Ernst Trygger, professorn Östen Undén, bankdirektören K. A. Wallenberg och hovrättsrådet Hugo Wikander. I stället för v. häradshövdingen Frans Malmros, som avlidit, utsågs till styrelseledamot direktören Gunnar Palme. Till revisor omvaldes advokaten Nils Berglund och utsågs i stället för advokaten Tom Forssner, som undanbett sig omval, direktören Charles Dickson med advokaten Wilhelm Frænckel såsom suppleant.

 

88 NOTISER.    Vid därefter hållet sammanträde med avdelningens styrelse utsågs till styrelsens ordf. hr Hammarskjöld och till dess v. ordf. hr Wallenberg, varjämte till föreningens sekr. och kassaförv. utsågs hr Huselius.
    Till ledamöter av verkställande utskottet, som enligt beslut vid sammanträdet skulle, till dess styrelsen annorlunda bestämde, utöva styrelsens verksamhet i styrelsens ställe, utsågos — förutom styrelsens ordf. och v. ordf., vilka enligt stadgarna äro självskrivna — hrr Ekeberg, Löfgren, Undén och Bagge samt till suppleanter hrr Schönmeyr och Wikander.
    Hr Palme, som på uppdrag av den svenska föreningen representerat densamma vid International Law Associations kongress i New York d. 2—8 sept. 1930, höll därefter ett med livligt bifall mottaget föredrag om kongressen.