NOTISER. 93    Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge har under år 1931 sammanträtt två gånger, nämligen tillsammans med Juridiska Föreningen i Lund d. 18 april, därvid e. o. hovrättsnotarierna Bo Pfannenstill och Sven Larsson inledde diskussion över ämnena: »De yngre juristerna och deras möjligheter till försörjning» (se ovan s. 82), resp. »De yngre juristerna och domstolsorganisationen», samt tillsammans med Malmö-Lunds juristförening d. 10 okt., därvid prof. Eli Heckscher höll föredrag om valutakrisen.

 

    Göteborgs Juristklubb har under år 1931 haft fem sammanträden, varvid föredrag hållits: av docenten Håkan Nial över ämnet: »Företagskoncentrationens juridiska huvudformer», av advokaten Axel Hemming-Sjöberg över ämnet: »Slaterdramat, en ryktbar engelsk kriminalprocess», av prof. Ragnar Bergendal över ämnet: »Rättsskydd för tredje man vid arbetskonflikter», av docenten Karl Olivecrona över ämnet: »Rätten och bevisningen» samt av advokaten Otto Lagerström över ämnet: »Kan leverantör av värme-, vatten- och avloppsledningar o. dyl. tillbehör till fastighet göra äganderättsförbehåll gällande mot annan än fastighetsägaren-beställaren? Binder av beställaren träffat skiljeavtal i dylik fråga beställarens konkursbo?»
    Juristklubbens medlemmar hava under året varit inbjudna till sammanträde hos Börssällskapet i Göteborg för åhörande av ett föredrag av assuransdirektören A. Rinman över ämnet: »Några praktiska synpunkter på förslaget till ny fraktavtalslagstiftning».
    Vid sammanträdet d. 9 dec. 1931 omvaldes styrelsen, vilken således utgöres av följande personer: rådman Gudmund Hammar, ordf., advokaten Mårten Henriques, v. ordf., advokaten Johan Ramberg, sekr., mantalsdirektören Otto Meijer, kassaförv., jur. kand. Herman Baagøe, bibl., jur. kand. Erland Hagéus, sexmästare, och advokaten Gunnar Bomgren, ersättare för sexmästaren.

 

    Västmanlands Juristförening har under år 1931 hållit två sammanträden, d. 24 mars och d. 28 nov. Vid förstnämnda sammanträde höll docenten Harry Söderman föredrag om »Några nya rön inom kriminaltekniken och en kritisk belysning av dess metoder». Föredraget åhördes förutom av ett stort antal föreningsmedlemmar jämväl av ett hundratal särskilt inbjudna polismän i länet. Vid sammanträdet d. 28 nov. hölls föredrag av distriktslantmätaren Karl David Myrbeck, betitlat »En orientering i jorddelningslagstiftningen». Föreningens styrelse för år 1932 utgöres av landshövdingen Walter Murray, ordf., borgmästaren Ivar Hedman, v. ordf., rådmannen Gunnar Hedenström, sekr., drätseldirektören Theofil Öberg, skattm., advokaten Frithiof Wiklund, klubbm., samt häradshövdingen Oscar Montelius och advokaten J. Ruben Nyman. Revisorer äro häradshövdingen Birger Malmström och advokaten Frithiof Hydbom med e. länsbokhållaren G. Ahlin såsom suppleant. Föreningen har f. n. 53 medlemmar.

 

    Dalarnes Juristförening. Vid ordinarie årsmöte den 30 maj 1931 utsågos till ledamöter av styrelsen borgmästaren Gustaf Geete, ordf., borgmästaren Gustaf Winquist, v. ordf., länsnotarien Carl-Isac Andersson, sekr., advokaten Th. Landberg i Falun, skattm., och rådmannen Nils Nordenström, klubbm.
    Vid sammanträdet höll prof. Ragnar Bergendal föredrag om den nya lagen om dagsböter.