LAGRÅDET


har nedannämnda dagar år 1932 avgivit utlåtanden över följande lagförslag. 

Nov. 5 Förslag till lag om ägofred och lag om säkerhet för utbekommande av viss ersättning enligt lagen om ägofred. Föredragande: Revisionssekreteraren Thor Sjöfors. 

Dec. 27 Förslag till lag om ändring i vissa delar av 16 kap. giftermålsbalken. Föredragande: Hovrättsrådet G. A. V. Eriksson. 

27 Förslag till lag om ändrad lydelse av 91 § lagen d. 22 juni 1911 (nr 55) om ekonomiska föreningar. Föredragande: Hovrättsrådet G. A. V. Eriksson. 

30 Förslag till lag om ändrad lydelse av 45 § i sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (nr 321). Föredragande: T. f. byråchefen Konrad Persson. 

30 Förslag till 1) lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken; och 2) lag om ändrad lydelse av 3 § förordningen d. 15 okt. 1880 (nr 36), innefattande särskilda föreskrifter ang. lagfart, inteckning och utmätning av järnväg, så ock i fråga om förvaltning av järnväg under konkurs. Föredragande: Kommerserådet S. Matz.

30 Förslag till lag om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m. m. Föredragande: Hovrättsassessorn Carl Romberg.