Häradsrätterna. K. M:t har d. 10 febr. 1933 till häradshövding i Västernärkes domsaga fr. o. m. d. 1 mars 1933 utnämnt ordföranden i nedre justitierevisionen revisionssekreteraren Gunnar Ramstedt.
    Göta hovrätt har d. 24 febr. 1933 å förslag till återbesättande av häradshövdingämbetet i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads domsaga uppfört vice häradshövdingarna Birger Lundberg, Birger Jacobsson och Petrus Grufman i nämnd ordning.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 3 mars 1933 medgivit att en vid rådhusrätten i Visby ledig bliven illiterat rådmansbefattning må tillsättas endast på förordnande, dock att förordnandet må återkallas allenast för den händelse K. M:t, vid en blivande allmän omorganisation av underrätterna eller eljest i sammanhang med omorganisation av rådhusrätten och magistraten i Visby, finner skäligt tillåta sådan återkallelse.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas f. n. av nedanstående vikarier: S. Ekbergs (justitieombudsman) av K. H. Nissen; Å. Hartelius' (t. f. statssekr. i försvarsdep.) av M. Zuhr; E. Linds (ordf. i kommittén för utredning ang. beväpnade enskilda sammanslutningar, biträder 1928 års revision av rusdryckslagstiftn.) av K. Ulfsparre; T. Peterssons (militieombudsman) av R. Nordenadler; H. Sjögrens (ordf. i fastighetsregisterkommissionen) av H. Schneider; H. Guldbergs (led. av lagberedningen) av E. Leche; T. Saléns och H. Wickströms (ledamöter av de blandade domstolarna i Egypten) av resp. T. Fredriksson och S. Wallquist; S. Turéns (biträder i jordbruksdep.) av O. Ekecrantz; R. Gyllenswärds (statssekr. i justitiedep.) av F. Rudewall; F. Sterzels (led. av lagberedningen) av F. Drangel; O. Bäcksins (biträder i finansdep.) av G. A. Bouveng; P. Santessons (led. av processlagberedningen) av G. Carlsson; N. Ljunggrens (biträder i kommunikationsdep.) av I. Hessius; O. Hesselgrens (biträder i socialdep.) av H. Backman.
    Såsom vikarier för ordf. i nedre rev. G. Siljeström under partiell tjänstledighet och för H. Ericsson under tillfällig ledighet tjänstgöra resp. T. Dufwa och
    O. Hagander samt såsom extra rev.-sekr. M. Wijnbladh och G. Nilsson.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande ordinarie hovrättsledamöter åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden T. Sjöfors (sakkunnig inom jordbruksdep.), B. Hammarskjöld (statssekr. i socialdep.), K.-G. Hjärne (t. f. justitiekansler), B. Thuresson (förordn. rev.-sekr.), G. Eklund (expeditionschef i justitiedep.), E. Zuhr (t. f. rev.-sekr.), A. Thelin (särsk. vattenrättsdomare) ävensom assessorerna S. Lindby (uppdrag inom jordbruksdep.), K. Nissen (t. f. rev.-sekr.), I. Hessius (t. f. rev.-sekr.), R. Nordenadler (t. f. rev. sekr.), S. Nyström (uppdrag inom finansdep.), K. Persson (t. f. byråchef för lagärenden i socialdep.), M. Wijnbladh (t. f. rev.-sekr.), S. Lindeberg (förvaltare i A.-B. Kreuger & Tolls konkurs), T. Strandberg (sekr. hos processlagberedn), F. Rudewall (t. f. rev.sekr.), G. Strandell (uppdrag inom finansdep.), N. Quensel (expeditionschef i finansdep.), T. Wärn (t. f. expeditionschef i försvarsdep.), J. Hagander (uppdrag inom kommunikationsdep.), O. Ekecrantz (t. f. rev.-sekr.), E. Leche (t. f. rev.-sekr.), O. Thulin (sekr. i riksdagens första lagutskott), K. Elliot (uppdrag inom jordbruksdep.), G. Beling (t. f. domhavande i Gotlands norra härads domsaga), H. F. K. Karlsson (sekr. hos kommittén ang. privatanställda), I. Strahl (sekr. hos 1928 års pensionsförsäkringskommitté), G. Welinder (uppdrag inom ecklesiastikdep.), B. Hagström (uppdrag inom justitiedep.), C. Johanson (särsk. vattenrättssekr.), B. Fallenius (sekr. hos kronojordsakkunnige), F. Löwing (vattenrättssekr.), S. Björkholm (sekr. i riksdagens andra lagutskott);

184 NOTISER.    i Göta hovrätt: hovrättsråden B. Öhlin (förordn. rev.-sekr.), H. Schneider (t. f. rev.-sekr.), frih. E. G. E:son Leijonhufvud (förordn. rev.-sekr.), P. G. Lindström (förordn. rev.-sekr.), G. Eriksson (extra led. för lagärenden i justitiedep.) samt T. Fredriksson (t. f. rev.-sekr.) ävensom assessorerna G. Engzell (t. f. expeditionschef i handelsdep.), T. Gullström (t. f. domhavande i Östra härads domsaga), S. Vallquist (t. f. rev.-sekr.), G. A. Bouveng (t. f. rev.-sekr.), F. Drangel (t. f. rev.-sekr.), T. Dufwa (t. f. rev.-sekr.), C. Romberg (t. f. led. för lagärenden i justitiedep.) samt A. Ramfors (sekr. hos centralnämnden för ackords- och stödlåneärenden); samt
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden O. Alsén (byråchef för lagärenden i socialdep.) och G. Dahlman (extra ledamot för lagärenden i justitiedep.) samt assessorerna K. Ulfsparre, G. Carlsson, H. Backman och G. Nilsson (samtliga t. f. rev.-sekr.), C. G. Hellquist och E. Anderberg (uppdrag inom justitiedep.), J. Laurin (byråchef för lagärenden i finansdep.), C. Davidsson (t. f. häradshövding i Bräkne domsaga) och S. Rönnquist (t. f. häradshövding i Oxie och Skytts domsaga).