Gift kvinnas rätt till offentlig tjänst i Tyskland. Frågan om rätt för förvaltningen att avskeda kvinnliga tjänstemän för det de ingått äktenskap har i Tyskland varit föremål för uppmärksamhet i lagstiftning och domstolsavgöranden. Enligt bestämmelse i en bayersk folkskollärarlag av år 1919 skulle folkskollärarinnor, som ingingo äktenskap, därmed förlora sin anställning. I mål angående giltigheten av denna bestämmelse förklarade Reichsgericht emellertid densamma oförenlig med tyska författningens art. 128 andra stycket, enligt vilket alla undantagsbestämmelser mot kvinnliga tjänstemän äro ogiltiga. Till samma slut har Reichsgericht senare kommit i två mål rörande motsvarande bestämmelser i würtembergska och preussiska lagar. I målet angående den preussiska lagen upplystes, att en dylik »celibatsklausul» inryckts i anställningsurkunden, något som enligt svarandens, skolkassans, uppfattning innebure att lärarinnan ingått tjänsteavtal med sådant villkor.1
    Efter dessa domstolsavgöranden har d. 30 maj 1932 utfärdats en rikslag angående kvinnliga tjänstemäns rättsställning. Enligt § 1 i denna lag kunna Tyska rikets gifta kvinnliga tjänstemän entledigas om deras försörjning, av familjens inkomster att döma, synes på stadigvarande sätt tryggad. De enligt denna bestämmelse avskedade tjänstemännen skola, om de varit i tjänst minst två år, erhålla en gottgörelse, beräknad efter anställningens längd, av lägst två och högst sexton gånger sista månadsavlöningen. Lagen har antagits med den majoritet, som erfordras för författningsändrande lagstiftning.

I. S.

 

1 Se Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Bd 102 1921 s. 145, Bd 106 1923 s. 154 och Bd 110 1925 s. 189.