302 NOTISER.    Ny professor ved universitetet i Oslo. Professor Fredrik Stang har på grunn av inntreden i pensjonsalderen søkt avskjed fra sin stilling som professor ved Det kongelige Fredriks universitet i Oslo fra 1. januar 1933. Professor Ragnar Knoph, som tidligere hadde som fagområde arverett, sjørett, selskapsrett m. v., har derefter overtatt i det vesentlige professor Stangs tidligere fag (obligasjonsrett og rettssystemets almindelige del).
    Et professorat med fagkrets familierett, arverett, m. v. har vært bekjent gjortledig, og det meldte sig to ansøkere, høiesterettsadvokat dr. juris Carl Jacob Arnholm og sekretær dr. juris Sigurd Öslrem. Til å uttale sig om ansøkerne blev opnevnt en bedømmelseskommisjon på 5 medlemmer, nemlig professor N. Gjelsvik (formann), høiesterettsjustitiarius Paal Berg, professor Ragnar Knoph, hovrättspresident Birger Ekeberg og professor Vinding Kruse.
    Prøveforelesninger blev holdt i Oslo 2. februar 1933 over selvvalgt emne, — dr. Arnholm om »Eiendomsforbehold i sikringsøiemed» og dr. Östrem om» Typiske forskjelligheter i de privat-rettslige regler for fast gods og for løsøre». Den følgende dag holdt begge ansøkere forelesning over opgitt emne »Prejudikaters betydning for rettsutviklingen».
    Kommisjonen besluttet enstemmig å innstille dr. Arnholm til professoratet. Denne innstilling blev tiltrått av det juridiske fakultet og det akademiske kollegium ved Universitetet. Dr. Arnholm blev derefter den 16. februar av Kongen utnevnt til professor.
    Den nye professor er født 1899, tok juridisk embedseksamen 1921, var dommerfullmektig 1 års tid og derefter advokatfullmektig i Oslo 1923—30. Blev i 1927 autorisert som høiesterettsadvokat. Utgav i 1929 »Betingelsene for testamenters gyldighet efter norsk rett» (se SvJT 1930 s. 567) og fikk på grunnlag av denne avhandling den juridiske doktorgrad i 1931. I 1932 utgav han »Passivitetsvirkninger» (se SvJT 1933 s. 42). Herr Arnholm har siden 1930 vært adjunktstipendiat i rettsvidenskap ved universitetet i Oslo. Han har dessuten i mange år drevet manuduktørvirksomhet.

O. F. H.

 

    Utnämningar i Finland. Vid senaste regeringsskifte (jfr SvJT 1931 s. 488), har d. 15 dec. 1932 till justitieminister kallats häradshövdingen i Korsholms domsaga Hugo Albert Malmberg. Denne är född 1864 och avlade allmän rättsexamen 1886. Efter att hava varit domare å ting följaktig erhöll Malmberg vice häradshövdingetitel 1889. Under två år var han därefter borgmästare i Kaskö stad, varefter Malmberg ägnade sig åt advokatverksamhet i Wasa och vid sidan därav tjänstgjorde i Wasa hovrätt. Här blev han assessor 1906 och hovrättsråd 1914. Från 1916 har Malmberg varit häradshövding i Korsholms domsaga. Vid sidan av sin ämbetsverksamhet har Malmberg varit mycket verksam inom det kommunala, ekonomiska och politiska livet. Sedan 1921 har han varit ordförande i Wasa filialavdelning av Juridiska föreningen i Finland och sedan 1926 ordförande för Häradshövdingarnas i Finland förening samt sedan 1928 medlem av de nordiska juristmötenas styrelse.
    Sedan presidenten i Wasa hovrätt Axel Johan Alfons Cederberg till följd av uppnådda 70 år avgått från sitt ämbete i slutet av januari 1933, har justitieminister Malmberg utnämnts till hans efterträdare.
    Till dennes efterträdare åter har d. 27 febr. 1933 kallats advokaten juris utriusquekandidaten Eric Johan Serlachius. Denne är född i Wiborg 1884, avlade jur. utr. kand. examen 1910 och blev vice häradshövding 1913. Han har därefter ägnat sig åt advokatverksamhet i Helsingfors. Minister Serlachius har under sin utbildning och i sitt advokatyrke specialiserat sig å sjörätten. Han har såsom sekreterare tagit del i den nordiska sjölagskommitténs arbeten.

O. Hj. G.

 

LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1933 avgivit utlåtanden över följande lagförslag: Mars 14 Förslag till lag med vissa bestämmelser om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Föredragande: hovrättsassessorn Carl Hellquist och häradshövdingen Gustaf Lindstedt.

LAGRÅDET. 30315 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen d. 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal. Föredragande: länsnotarien E. G. Bexelius.

16 Förslag till 1) lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1912 (nr 184) om understödsföreningar; och 2) lag ang. bidrag från arbetsgivaren till bestridande av statens omkostnader för de erkända arbetslöshetskassorna och den offentliga arbetsförmedlingen. Föredragande: länsnotarien E. G. Bexelius. 

20 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 (nr 189) om expropriation. Föredragande: hovrättsassessorn Knut Elliot.

31 Förslag till lag om ändring i vissa delar av ansvarighetslagen för ledamöter i styrelserna vid riksbankens avdelningskontor d. 12 maj 1897 (nr 28 s. 5). Föredragande: hovrättsrådet Gustaf Eriksson.