NOTISER. 491    Justitiekanslersämbetet. K. M:t har d. 28 aug. 1933 till justitiekansler efter justitiekanslern Oscar Arsell, vilken hos K. M:t ansökt om hovrättsrådsämbete i Svea hovrätt (se nedan), fr. o. m. d. 1 sept. 1933 utnämnt byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Karl-Gustaf Hjärne.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 14 juni 1933 förordnat assessorn vid Svea hovrätt Bertil Hagström att fr. o. m. d. 1 juli 1933 tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnades;
    d. 30 juni 1933 förordnat talmannen i riksdagens andra kammare, ombudsmannen August Säfström att tills vidare såsom sakkunnig inom justitiedepartementet biträda med utredning av de grundlagstiftningsfrågor som av departementschefen till honom överlämnades;
    d. 28 aug. 1933 beviljat statssekreteraren i justitiedepartementet, revisionssekreteraren Ragnar Ggllenswärd sökt entledigande från statssekreterarämbetet fr. o. m. d. 1 sept. 1933 (jfr nedan notisen »Aktiebolagskommittén»);
    s. d. fr. o. m. d. 1 sept. 1933 förordnat till statssekreterare i justitiedepartementet expeditionschefen i departementet Gustaf Eklund, till expeditionschefbyråchefen för lagärenden därstädes, hovrättsrådet Gunnar Dahlman samt till byråchefer för lagärenden assessorerna vid Göta hovrätt Carl Romberg och vid hovrätten över Skåne och Blekinge Einar Anderberg.
    Sedan hovrättsassessorn Joel Laurin genom utnämning till byråchef för lagärenden i finansdepartementet blivit hindrad att fullfölja den utredning angående en reform av åklagarväsendet, som chefen för justitiedepartementetmed stöd av K. M:ts bemyndigande d. 30 sept. 1932 uppdragit åt honom, har departementschefen d. 1 juli 1933 överlämnat uppdraget åt hovrättsassessorn Ernst Leche.
    Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 1 sept. 1933 har chefen för justitiedepartementet d. 2 i samma månad tillkallat professorn Vilhelm Lundstedt att under september och oktober 1933 inom nämnda departement biträda med verkställande av utredning angående grundlinjerna för en lagstiftning om s. k. lösöreköp.

 

    Lagberedningen. K. M:t har d. 30 juni 1933 till ledamot i lagberedningen fr. o. m. d. 15 aug. 1933 förordnat prof. Ragnar Bergendal.

 

    Aktiebolagskommittén. Sedan K. M:t d. 26 juni 1933 beslutat tillsättande av en kommitté med uppdrag att verkställa utredning rörande omarbetning av aktiebolagslagstiftningen samt till ledamot och ordförande i kommittén förordnat statssekreteraren i justitiedepartementet Ragnar Gyllenswärd, har chefen för nämnda departement, enligt K. M:ts bemyndigande, d. 29 juli 1933 till ytterligare ledamöter i kommittén utsett ordföranden i Sveriges advokatsamfund advokaten Axel Forssman, verkställande direktören i Trafikaktiebolaget Grängesberg — Oxelösund Martin Waldenström, direktören i Kooperativa förbundet Albin Johansson och docenten jur. dr Håkan Nial. Såsom sekreterare hos kommittén tjänstgör t. f. revisionssekreteraren Mauritz Wijnbladh.
    Enligt K. M:ts beslut förstnämnda dag äger chefen för justitiedepartementet härutöver, därest så finnes lämpligt, tillkalla personer med särskild insikt och erfarenhet inom vissa delar av förevarande lagstiftningsområde att såsom sakkunniga biträda kommittén.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 22 juni 1933 förordnat hovrättsråden i Göta hovrätt frih. Erik Leijonhufvud, Gustaf Lindström och Bertil Öhlin samt i Svea hovrätt Bertil Thuresson att under tiden 1/7—31/12 1933 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    s. d. till föreståndare för den centrala avdelningen inom nedre revisionens kansli fr. o. m. d. 1 juli tills vidare förordnat protokollssekreteraren Jesper Lilliesköld;

492 NOTISER.    d. 28 juli 1933 förordnat vice häradshövdingen Birger Jacobson att fr. o. m. d. 8 aug. t. o. m. d. 30 sept. 1933 förvalta ett revisionssekreterarämbete;
    d. 11 aug. 1933 förordnat assessorn vid Göta hovrätt Carl Romberg att fr. o. m. d. 15 aug. t. o. m. d. 4 sept. 1933 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare;
    d. 18 aug. 1933 förordnat assessorn vid Svea hovrätt Gustaf Beling att fr. o. m. d. 22 aug. t. o. m. d. 18 sept. 1933 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare;
    d. 1 sept. 1933 förordnat assessorerna vid Svea hovrätt Knut Elliot, vid Göta hovrätt Arthur Ramfors och vid hovrätten över Skåne och Blekinge Carl-Gustaf Hellquist att fr. o. m. d. 22 sept. t. o. m. d. 13 okt. 1933 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare.