RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar 1933 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit slutligt utlåtande: d. 10 juni: k. prop. nr 255 med förslag till lag om förbud mot politiska uniformer (FLU 53), bifallen med vissa ändringar; d. 17 juni: motion (I:292) om utredning rörande jämkning i den tekniska utformningen av dispensbestämmelserna i lagen d. 18 juni 1925 ang. förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom (ALU 33); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, A) att K. M:t ville föranstalta om utredning huruvida och på vad sätt vissa jämkningar i den tekniska utformningen av de dispensbestämmelser, som stadgats i 4 § andra och tredje punkterna samt i den därmed sammanhängande 5 § av nämnda lag kunna vidtagas i syfte att, utan att lagens sociala och jordpolitiska verkningar försvagas, möjliggöra att vid lagens tillämpning mera hänsyn tages till de omständigheter, som föreligga i det särskilda fallet; samt B) att i syfte att underlätta arrondering av såväl bolags, förenings och stiftelses som enskilda

496 RIKSDAGEN.personers jordinnehav K. M:t måtte låta verkställa utredning rörande lämpligheten av ändringar i gällande inteckningslagstiftning, avseende att, utan minskning av inteckningshavares säkerhet, bereda ökade tillfällen till utbyte av jord;
    motion (II:530) rörande viss ändring av lagen d. 10 okt. 1913 (nr 239) ang. köttbesiktning och slakthus (ALU 34), avslagen;
    motioner (II:79 och 252) ang. vissa ändringar i lagen om arbetstidens begränsning (ALU 35), avslagna;
    d. 21 juni: k. prop. nr 115 med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1933/1934 åt kyrkoherdar och komministrar i nyreglerade pastorat m. fl. (FLU 54), förslaget godkänt med vissa ändringar;
    k. prop. nr 268 med förslag till vapenkungörelse m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 55), i skrivelse till K. M:t anmälde RD, att RD ansåge sig icke böra avgiva något yttrande ang. det genom prop. framlagda förslaget.

 

    Utöver de frågor, i vilka lagutskott avgivit utlåtande, hava följande frågor av allmännare juridiskt intresse varit under behandling i riksdagen:
    k. prop. nr 162 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 40 § lagen d. 6 juni 1930 (nr 259) om församlingsstyrelse (KU 15), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 133 ang. godkännande av konvention för lösande av vissa konflikter mellan medborgarskapslagar m. m. (KU 31), prop. bifallen;
    k. prop. 227 med förslag till ändrad lydelse av § 24 riksdagsordningen ävensom motioner (I:33 och II:39) ang. vissa ändringar i lagen om val till riksdagen (KU 32), i skrivelse till K. M:t förklarade RD, att prop. nu icke kunnat av riksdagen bifallas samt hemställde om fortsatt utredning av berörda frågor;
    motion (I:248) ang. omdaning av tryckfrihetsprocessen (KU 33), i skrivelse till K. M:t anhöll RD om utredning av frågan om möjligheterna att ombilda processen i tryckfrihetsmål, anhängiggjorda av enskilda, i sådan riktning, att större säkerhet för de enskilda därigenom uppnås;
    k. prop. nr 226 med förslag till ändrad lydelse av § 20 regeringsformen ävensom i ämnet väckta motioner (KU 36), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 107 med förslag till lag om ägofred m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Sms ALU och JU 1), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 209 med förslag till förordning om erkända arbetslöshetskassor m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Särsk. U 18), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    k. prop. nr 213 med förslag till lag om offentlig arbetsförmedling m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Särsk. U 21), prop. avslagen;
    k. prop. nr 1 innehållande bl. a. förslag till förordning om kvarlåtenskapsskatt m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Särsk. U 23), i skrivelse till K. M:t meddelade RD, att RD, som ej kunnat antaga det i prop. framlagda förslaget, antagit förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 (nr 381) om arvsskatt och skatt för gåva;
    motioner (I:126 och II:295) om utredning ang. frågan om åtgärder mot statsfientlig verksamhet (I kamm:s 1:sta tillf. utsk. 8, II kamm:s 5:e tillf. utsk. 6), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t täcktes med det snaraste föranstalta om en förutsättningslös utredning ang. åtgärder mot sådan av sammanslutningar eller enskilda bedriven verksamhet, som syftar till att med våld eller eljest på olaglig väg omstörta eller förändra Sveriges stats- och rättsordning;
    motion (II:303) ang. viss ändring i gällande motorfordonsförordning (I kamm:s 2:a tillf. utsk. 14, II kamm:s 3:e tillf. utsk. 8), i skrivelse till K. M:t anhöll RD om utredning och förslag ang. sådan ändring av gällande motorfordonsförordning, att polismyndighet erhåller befogenhet att i särskilda fall fråntaga förare av motorfordon för honom utfärdat körkort.