Hovrätterna. K. M:t har
    d. 16 sept. 1933 till hovrättsråd utnämnt i Svea hovrätt assessorerna vid hovrätten Sigfrid Lindby, Knut Nissen och Ivar Hessius, i Göta hovrättassessorerna vid hovrätten Sten Vallquist och Gustaf Adolf Bouveng samt i hovrätten över Skåne och Blekinge assessorn vid hovrätten Hugo Backman;
    d. 29 sept. 1933 till assessor vid hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. assessorn vid hovrätten Arnold Herrlin;
    d. 20 okt. 1933 till assessor vid Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Hans Bennich;
    d. 10 nov. 1933 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn vid hovrätten Folke Drangel;
    s. d. till assessor vid nämnda hovrätt förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Jean Olsson;
    d. 17 nov. 1933 till hovrättsråd i samma hovrätt utnämnt assessorerna vid hovrätten Torsten Dufwa och Carl Romberg, med förklaring tillika beträffande Romberg att genom utnämningen ej sker rubbning i honom meddelat förordnande att vara byråchef för lagärenden i justitiedepartementet.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har till häradshövdingar utnämnt
    d. 16 sept. 1933 i Sollentuna och Färentuna härads domsaga fr. o. m. d. 1 okt. 1933 justitieombudsmannen revisionssekreteraren Seve Ekberg;
    d. 6 okt. 1933 i Skånings, Valle och Vilske härads domsaga revisionssekreteraren Gustaf Lindström;
    d. 12 okt. 1933 i Mellersta Värends domsaga fr. o. m. d. 1 nov. 1933 revisionssekreteraren Jacob Tersmeden;
    d. 20 okt. 1933 i Jämtlands norra domsaga fr. o. m. d. 1 nov. 1933 vice häradshövdingen Birger Jacobsson.
    K. M:t har d. 20 okt. 1933 förklarat, att de för häradshövdingarna Fredrik Landergren och Karl Fagerlin utfärdade fullmakterna att vara häradshövdingar i Västra härads resp. Listers härads domsaga skola fr. o. m. d. 1 jan. 1934 avse Njudungs resp. Bräkne och Listers domsaga.

 

    Rådhusrätterna. Sedan avsked beviljats ordföranden å Göteborgs rådhusrätts tredje avdelning rådmannen Knut Ahlberg fr. o. m. d. 1 okt. 1933, har K. M:t d. 29 sept. 1933 förordnat rådmannen Arthur Wadström att fr. o. m d. 1 okt. 1933 vara ordförande å avdelningen.
    K. M:t har
    d. 6 okt. 1933 anbefallt länsstyrelsen i Kalmar län att föranstalta om utredning rörande staden Oskarshamns förenande i judiciellt avseende med Stranda härads tingslag av Norra Möre och Stranda härads domsaga;
    d. 12 okt. 1933 medgivit att med åtgärder för återbesättande av en efter rådmannen L. Levertin ledigbliven rådmans- och magistratssekreterartjänst i Karlskrona må anstå tillsvidare till d. 1 april 1934.

 

    De juridiska fakulteterna. Juris dr Åke Malmström utnämndes d. 21 juni 1933 till docent i civilrätt vid Uppsala universitet. M. disputerade d. 2 nov. 1932 över en avhandling med titeln »Till frågan om villkor vid fastighetsköp, I» (se SvJT 1933 s. 102) och har därefter utgivit en andra del av detta arbete.
    Rörande återbesättandet av den efter prof. Delin ledigförklarade professuren i rättshistoria och romersk rätt vid Stockholms högskola hänvisas till artikel ovan s. 543 ff.

 

    Ny justitiekansler i Finland. Sedan justitiekansler A. H. Makkonen (se SvJT 1930 s. 509) utnämnts till häradshövding i Tammela domsaga, har till justitiekansler kallats förre justitieministern justitierådet Oiva J A. Huttunen.
    (Se betr. dennes personalia SvJT 1929 s. 187 o. 1932 s. 289 —90.)