Norsk lovgivning i 1932. Ved grunnlovsbestemmelse av 29. januar 1932 er gitt nye regler om organisasjonen av riksretten. Denne domstol er eneste instans i saker som Odelstinget anlegger mot statsrådets, Høiesteretts og Stortingets medlemmer for straffbart forhold de som sådanne måtte ha gjort sig skyldig i. Riksretten består av Lagtingets og Høiesteretts faste medlemmer. Partene har adgang til å utskyte en del av disse; den dømmende rett skal bestå av 10 lagtingsmedlemmer og 5 høiesterettsdommere.
    Lov om rettergangsmåten i riksrettssaker av 5. februar 1932 foreskriver muntlige rettsforhandlinger og som regel vidneførsel direkte for riksretten. Om straff for handlinger som påtales ved riksrett, er også gitt nye regler ved en lov av 5. februar 1932. Loven trer istendenfor den såkalte »ansvarlighetslov» av 1828 og gir straffebestemmelser for handlinger som statsrådets, Høiesteretts og Stortingets medlemmer gjør sig skyldig i. Den almindelige straffelov kommer imidlertid til anvendelse ved siden av særbestemmelsene i den nye lov. Disse supplerer således den almindelige straffelov. Det settes bl. a. straff for det medlem av Stortinget, som uten gyldig forfall undlater å møte frem eller uten gyldig grunn forsetlig unndrar sig fra å delta i Stortingets forhandlinger eller som ikke retter sig efter forretningsordenen; videre for det medlem som forsetlig undlater å gi oplysninger som han plikter å meddele Stortinget, eller gir forsetlig uriktige oplysninger. En høiesterettsdommer er hjemfallen til straff bl. a. om han meddeler nogen part råd eller veiledning i en sak som står for Høiesterett eller kan komme inn for Høiesterett. — Erstatning for skade kan ikke idømmes ved riksrettsdom, medmindre den saksøkte også idømmes straff. Også efter disse nye riksretts-

72 OLE F. HARBEK.lover vil gjelde den tidligere regel om at heller ikke erstatningssak mot statsrådets, Stortingets eller Høiesteretts medlemmer i anledning av embedshandlinger vil kunne anlegges ved de almindelige domstoler.
    I rettergangslovgivningen er for det første gjort forandringer i tvistemålslovens §§ 167—168 og tvangsfullbyrdelseslovens § 3 for å åpne adgang til å ratificere den nordiske konvensjon om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer.
    Både efter den tidligere og den nye rettergangsordning har det under ethvert rettsmøte tjenestegjort 2 »rettsvidner» som har hørt med til retten, men ikke tatt del i rettens avgjørelser. Ved lov av 10. juni 1932 er det gjort den forandring i domstolsloven, at rettsvidner ikke er nødvendig ved rettsmøter i civile saker, undtagen under hovedforhandling eller hvor retten skal ta imot forklaring av vidner eller foreta granskning. Videre er det bestemt, att i straffesaker såvel som ved de rettsmøter i civile saker hvori rettsvidne skal være til stede, skal det i almindelighet bare være 1 rettsvidne istedenfor tidligere 2 sådanne.
    De andre forandringer som er gjort i rettergangslovene tar vesentlig sikte på å forenkle fremgangsmåten under tvangsfullbyrdelse for å spare omkostninger.
    Om edruelighetsnevnder og behandling av drikkfeldige handler en ny lov av 26. februar 1932. Edruelighetsnevndens medlemmer velges av kommunestyret, og den har til hovedopgave å ta sig av drikkfeldige og hjelpe deres pårørende. Nevnden kan soke en drikkfeldig anbragt i kursted, pleiehjem eller tvangsarbeidsanstalt, når det finnes påkrevet. Når ikke vedkommende selv samtykker, kan dog sådan anbringelse bare besluttes av vergemålsretten, som består av den almindelige underdommer og 2 medlemmer av forliksrådet. Rettens kjennelse kan påankes direkte til Høiesterett.
    I den almindelige »rusdrikklov» er ved en tilleggslov av 6. mai 1932 bestemmelsene om straff og inndragning blitt skjerpet for at smugling av brennevin og den tiltagende »hjemmebrenning» kan bli mere effektivt bekjempet.
    Den nye lov om skogvern av 12. februar 1932 gir det offentlige en vesentlig videre adgang til å gripe inn overfor skogeiere, enn den tidligere lov av 1908 gjorde. Loven gir regler om skogopsyn og opsynsmyndighetene, om i hvilken utstrekning skogeieren kan hugge i skogen, om adgang for skogopsynet til å forby hugst uten utblinkning av opsynet, om plikt for skogeieren til å utføre arbeider til sikring av efterveksten (»kulturplikt»), og dessuten særlige regler om vernskog. Skogeierens rådighet over sin skog er blitt sterkt begrenset, og loven har funnet det nødvendig å gi følgende bestemmelse: »Så lenge skogopsynet finner at skogeier driver sin skog overensstemmende med god skogskjøtsel, skal han ha rett til selv å blinke og stelle sin skog.»
    En stor del også av de lover som er gitt i det siste år, gjelder næringslivet. Således har ved lov av 30. juni »trustloven» fått til-

NORSK LOVGIVNING I 1932. 73føielse om at Trustkontrollrådet skal kunne gripe inn med regulerende bestemmelser også overfor en sammenslutning av næringsdrivende som holder for lave priser; rådets adgang til å gripe inn er dog betinget av at det finnes nødvendig for å oprettholde innenlandske bedrifter under konkurransekamp med utenlandske eller innenlandske konkurranseregulerende sammenslutninger eller storbedrifter (lovens § 14).
    Ved 2 lover av 30. juni 1932 er det gitt adgang for Kongen til å regulere utførselen av henholdsvis klippfisk og sild. Det kan forbys å utføre disse fiskevarer medmindre eksportøren er medlem av en sammenslutning som er godkjent av Handelsdepartementet og denne sammenslutning har samtykket i utførselen.
    En utpreget »kriselov» er også loven av 30. juni 1932 om lånekassen for jordbrukere og den samtidige lov om lånekassen for fiskere. Disse lover organiserer »gjeldsmegling» for insolvente jordbrukere og fiskere ved gjeldsmeglingsmenn, som opnevnes for hver kommune. Meglingsmennenes opgave er å få istand en frivillig akkord, som bringer skyldnerens gjeldsbyrde så langt ned at han kan påregnes å kunne klare sig fremover i tiden. For å lette en slik gjeldsordning opretter staten en »lånekasse» som gir lån til skyldneren mot 2. prioritets pant i hans eiendom; lånebeløpet er ment å skulle brukes til opfyllelse av akkorden.
    En »midlertidig lov» av 24. juni gir adgång til å pålegge avgift av bensin og automobilgummiringer til dekning av statskassens almindelige utgifter.
    Sluttelig skal nevnes lov om veksler og lov om chekker, begge av 27. mai 1932, som er forberedt under samarbeide med delegerte fra de nordiske land på grunnlag av de internasjonale konvensjoner om veksler og chekker. Lovene, som tidligere er omtalt i SvJT tråtte i kraft 1. november 1932.

Ole F. Harbek.