Tysk juriststämma i Tjeckoslovakien. Den sjätte tyska juriststämman kommer att äga rum i Brünn under pingsten (2 — 6 juni) 1933. Bl. a. följande ämnen skola behandlas: Gränsdragningen mellan »Verschuldens- und Erfolgshaftung» i skadeståndsläran med hänsyn särskilt till det föreliggande förslaget till allmän civillag. — Reform eller avskaffande av förundersökningen i brottmål? — Vilka väsentliga ändringar böra vidtagas i domstolarnas exekutionsförfarande i syfte att på ett snabbare och billigare sätt tillgodose borgenären?

 

    Några nya lagar mot illojal konkurrens. Bestämmelserna mot illojal konkurrens ha under senare år flerstädes utomlands intagit en uppmärksammad plats i doktrin och praxis. Även lagstiftningsverksamheten har varit ganska livlig. Från de båda sista åren må — utom den svenska lagen d. 29 maj 1931 med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens — nämnas tre nya lagar på området.
    I Estland har d. 31 juli 1931 utfärdats en omfattande lag mot den illojala konkurrensen. Lagen inledes med en allmän bestämmelse mot konkurrenshandlingar i strid med god affärssed, en s. k. generalklausul, samt innehåller vidare särskilda stadganden mot bl. a. illojal reklam, oriktiga ursprungsbeteckningar, nedsättande av annans näringsverksamhet, framkallande av förväxling med annans företag, bestickning och yppande av fabrikshemligheter.
    Den kanadensiska lagen d. 2 maj 1932 ang. den illojala konkurrensen har sitt särskilda intresse därigenom, att den även upptager de varumärkesrättsliga bestämmelserna. Man har sålunda redan i lagtexten anslutit sig till den numera härskande uppfattningen, att dessa bestämmelser äro att betrakta som ett avsnitt av reglerna mot illojal konkurrens. Dessutom innehåller denna lag bl. a. en generalklausul samt bestämmelser ang. nedsvärtande av en konkurrents varor och framkallande av förväxling med dessa.
    Endast ett provisorium betecknar den rumänska lagen d. 18 maj 1932 ang. undertryckande av den illojala konkurrensen. Den inskränker sig i huvudsak till föreskrifter mot oriktiga ursprungsbeteckningar samt mot sådant användande av firma, emblem, speciell beteckning eller varuutstyrsel, som är ägnat att framkalla förväxling till förfång för annans tidigare rätt. Man arbetar f. n. på att få till stånd en mer omfattande lag i ämnet.

Å. v. Z.