Inskrivningsreformens genomförande. I anledning av den nya inskrivningslagstiftningen — lagen d. 3 juni 1932 (SFS nr 169) om uppläggande av nya fastighetsböcker för landet samt lagen d. 3 juni 1932 (SFS nr 170) med särskilda bestämmelser om handläggning av inskrivningsärenden — har K. M:t utfärdat nedannämnda författningar och särskilda föreskrifter, vilka i likhet med lagarna trätt i kraft d. 1 jan. 1933.
    I SvJT 1932 (lagsamlingen s. 53) har redogjorts för de i anslutning till nämnda lagstiftning vidtagna ändringarna i stämpelförordningen och expeditionslösenförordningen.
    K. M:t har d. 18 nov. 1932 (SFS nr 519) utfärdat kungörelse med närmare föreskrifter huru nya fastighetsböcker för landet skola inrättas och föras. I denna författning föreskrives bl. a. att fastighetsböckerna skola inrättas enligt lösbladssystemet.
    I kung. d. 18 nov. 1932 (SFS nr 521) har K. M:t meddelat vissa bestämmelser ang. kostnaden för sammanträden och besiktningar i samband med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet.
    Enligt kung. d. 18 nov. 1932 (SFS nr 520) om häradshövdings tjänst-

NOTISER. 79ledighet för uppläggande av nya fastighetsböcker kan häradshövding, som leder dylikt arbete, utöver vad eljest är medgivet erhålla tjänstledighet under högst två månader årligen med rätt till befrielse från ett allmänt tingssammanträde eller vad däremot svarar i domsaga där årliga antalet sammanträden överstiger tio. Under sådan tjänstledighet må förste eller andre notarie i domsagan förordnas till vikarie utan hinder av den i 24 § tredje stycket domsagostadgan föreskrivna begränsningen.
    Organisationen av arbetet med fastighetsböckernas uppläggande har i övrigt reglerats genom brev till hovrätterna d. 23 dec. 1932. I dessa brev föreskrives bl. a., att uppläggningsarbetet i vissa uppräknade domsagor skall ledas av därstädes anställda biträdande domare, vilka för ändamålet i viss omfattning berättigas erhålla ledighet från övriga göromål. Beträffande vissa andra domsagor må hovrätten efter vederbörlig framställning förordna domaraspirant, som innehaft fiskalsförordnande, att biträda häradshövdingen vid fastighetsböckernas uppläggande under en tid av högst två månader årligen. I breven uppräknas vissa samhällen och områden på vilka arbetet i första hand bör inriktas.
    Med stöd av lagens övergångsbestämmelse — enligt vilken uppläggandet av fastighetsböcker inom Kopparbergs län skall anstå, intill dess K. M:t annorlunda förordnar — har K. M:t d. 9 dec. 1932 förordnat om uppläggande av ny fastighetsbok för Ludvika stad i Västerbergslags domsaga.
    Beträffande Stockholms stad har K. M:t d. 9 dec. 1932 meddelat förordnande av innebörd att vid inrättande av nya fastighetsböcker lösbladssystemet skall komma till användning. Liknande förordnande har samma dag jämväl meddelats beträffande Piteå stad.
    I anslutning till lagen med särskilda bestämmelser om handläggning av inskrivningsärenden har K. M:t i kung. d. 18 nov. 1932 (SFS nr 522) utfärdat föreskrifter rörande inskrivningsdomare och inskrivningsdagar. Enligt denna kung. skall såväl i domsaga å landet som i stad med rådstuvurätt inskrivningsdag hållas på onsdagen (varje vecka) utom i fyra domsagor, där inskrivningsdag hålles på fredagen. Kung. innehåller jämväl bestämmelse, enligt vilken biträdande domare kan förordnas till inskrivningsdomare.
    Vad angår städerna har K. M:t i åtskilliga fall fastställt ändring i vederbörande arbetsordning, varigenom i densamma angivits vilken av rättens lagfarna befattningshavare skall vara inskrivningsdomare. Där så ej skett, gäller en i nyssnämnda kung. intagen subsidiär bestämmelse, enligt vilken den befattningshavare, som har att föra protokoll över lagfarter, skall vara inskrivningsdomare. Beträffande Stockholm, där antalet inskrivningsdomare blivit bestämt till fyra, har K. M:t d. 9 dec. 1932 fastställt särskild distriktsindelning. Två inskrivningsdomare skola enligt särskilda beslut finnas i envar av städerna Göteborg. Malmö och Norrköping.
    K. M:t har vidare d. 18 nov. 1932 (SFS nr 523) utfärdat kung. angående dagbok över inskrivningsärenden. Genom beslut d. 9 dec. 1932 hava beträffande Stockholms stad meddelats vissa från denna kung. avvikande föreskrifter rörande dagboksföring. Kung. äger ej heller tillämpning i det fall, att förordnande meddelats angående införande av aktsystem.
    I fråga om aktsystemet har någon allmän författning av administrativ natur ej blivit utfärdad, utan hava erforderliga tillämpningsföreskrifter givits i sam-

80 NOTISER.band med förordnanden rörande systemets införande. K. M:t har efter ansökan meddelat dylikt förordnande, d. 24 nov. 1932 för Västerås och Eskilstuna städer, d. 9 dec. samma år för tredje inskrivningsdistriktet i Stockholms stad ävensom för Malmö stad och Södra Roslags domsaga samt d. 23 dec. samma år för Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads domsaga. Enär det förutsatts att aktsystemet ej skulle införas i annan domsaga än sådan, där särskild inskrivningsdomare (annan än häradshövdingen) finnes, hava vissa ansökningar rörande aktsystem ej kunnat bifallas. Hittills meddelade förordnanden avse s. k. kronologiskt aktsystem utom beträffande nyssnämnda distrikt i Stockholm, där realaktsystem skall tillämpas.
    Slutligen har K. M:t d. 16 dec. 1932 (SFS nr 581) utfärdat brev till hovrätterna ang. tillämpningen av vissa bestämmelser i domsagostadgan. Allmän revision av domsagostadgan har icke ansetts böra ske, förrän K. M:t tagit ställning till det av särskilda sakkunniga d. 17 nov. 1932 framlagda förslaget angående reformering av vikariatssystemet vid häradsrätterna.

E. A.