Föreningen Svensk Avdelning av International Law Association. Vid ordinarie årssammanträde 1932 utsågos till ledamöter av styrelsen förutvarande ledamöterna konsul Theodor Alpen, försäkringsdirektör Harald Andersson, justitierådet Algot Bagge, presidenten Birger Ekeberg, f. d. landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld, dispaschören Per Hasselrot, v. häradshövdingen Gösta Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Iohnson, advokaten Eliel Löfgren, direktören Gunnar Palme, advokaten C. L. Schönmeyr, universitetskansleren Ernst Trygger, statsrådet Östen Undén, bankdirektören K. A. Wallenberg och hovrättsrådet Hugo Wikander. Till revisorer omvaldes advokaten Nils Berglund och direktören Charles Dickson med advokaten Wilhelm Frænkel såsom suppleant.
    Vid därefter hållet sammanträde med avdelningens styrelse utsågos till styrelsens ordf. hr Hammarskjöld och till dess v. ordf. hr Wallenberg, varjämte till föreningens sekr. och kassaförv. utsågs hr Huselius.
    Till ledamöter av verkställande utskottet, som enligt beslut vid sammanträdet skulle, till dess styrelsen annorlunda bestämde, utöva styrelsens verksamhet i styrelsens ställe, utsågos — förutom styrelsens ordf. och v. ordf. såsom enligt stadgarna självskrivna — därjämte hrr Bagge, Ekeberg. Löfgren och Undén samt till suppleanter hrr Schönmeyr och Wikander.
    Antalet medlemmar i föreningen är 73.