Norrbottens Juristförening hade sitt ordinarie sammanträde d. 29 juni 1932, därvid föredrag hölls av häradshövdingen Lennart Almqvist över ämnet »Dagsbotssystemet i praktiken». I den efter föredraget förekomna diskussionen deltogo, förutom föredragshållaren, presidenten Birger Ekeberg och justitieombudsmannen Seve Ekberg, vilka som föreningens gäster övervoro sammanträdet. Till styrelse omvaldes rådmannen Pontus Sandström, ordf., auditören Yngve Östergren, sekr., och advokaten Jonas Landahl, klubbmästare.
    Antalet medlemmar i föreningen är omkring 40.

 

    Juridiska Föreningen i Uppsala har under år 1932 sammanträtt sju gånger, varvid föredrag hållits av häradshövdingen Nils Edling om »Något om dagsböter», prof. Nils Stjernberg om »Demokratiens problem. En studie i allmän statslära», docenten Karl Olivecrona om »Domaren och rätten», prof. Gunnar Myrdal om »Idéen om en planhushållning», advokaten Arnold Sölvén om »Mannby-affären», prof. Richard Schmidt om »Demokratie und Berufsbeamtentum», prof. Åke Holmbäck om »Några drag ur en svensk regeringsverksamhet».
    Föreningens styrelse utgöres av docenten Karl Olivecrona, ordf., jur. dr Åke Malmström, v. ordf., jur o. fil. kand. Henrik Munktell, sekr., fil. lic. och jur. kand. Erik Stenkil, skattmästare, jur. stud. Olle Wikholm, bibl. o. v. sekr., jur. stud. Mats Ahlberg, litteraturförest., jur. stud. Ebbe Mark, v. bibl., samt jur. stud. Hans Reuterskiöld, klubbmästare.
    Föreningens medlemsantal uppgår f. n. till c:a 275.

 

    Juridiska Föreningen i Lund. Vid sammanträden under år 1932 ha föredrag hållits: d. 17 febr. av justitierådet Arthur Lindhagen om »Arbetsdomstolen», d. 26 febr. av prof. Olof Kinberg om »Rubbning i själsverksamheten, social anpassning och rättsskipning» samt d. 9 dec., vid gemensamt sammanträde med Lunds akademiska förening för Nationernas Förbund, av landsretssagfører Erik Brüel om »Kritiska anmärkningar om Nationernas Förbund». D. 1 dec. sammanträdde föreningen tillsammans med Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge, varvid hovrättsassessorn Åke Braunstein inledde diskussion om »Tingssittningens reformering». D. 11 maj demonstrerades centralfängelset i Malmö för föreningens medlemmar. — Föreningen har under året stått i livlig kontakt med Juridisk Discussionsclub i Köpenhamn.
    Styrelsen har vid 1932 års utgång följande sammansättning: e. o. hovrättsnotarien Axel Lindskog, ordf., jur. kand. Bo G. Beskow, v. ordf., fil. kand. Sven Larsson, sekr., jur. stud. Otto Petrén, v. sekr., jur. stud. Nils-Gustaf Hagander, skattmästare, och jur. stud. Ragnar Uddenberg, klubbmästare. Kompendieverksamhetens föreståndare är jur. stud. Otto Petrén.
    Föreningen räknar vid höstterminens slut 84 medlemmar.

 

    Stockholms Högskolas Juridiska förening. Vid sammanträden under år 1932 ha hållits föredrag: d. 19 april av statsrådet Åke Holmbäck över ämnet »Våra domarregler», d. 8 nov. av docenten Harry Söderman över ämnet »Detektiven och förbrytaren i romanen och verkligheten» samt d. 9 dec. av kammarrätts-

94 NOTISER.rådet jur. dr C. W. U. Kuylenstierna över ämnet »Några synpunkter på den moderna statshushållningen». Under året ha fyra rättsfallsdiskussioner ägt rum, nämligen d. 3 och 17 mars, d. 6 maj och d. 18 nov. med resp. jur. stud. Fritz Trägårdh, Rutger Nyman, Brünolf Eng och Lars Yngve Uddgren såsom inledare. Ytterligare har förekommit diskussion vid sammanträde d. 8 april över ämnet »Kooperativ juridisk konsultation — ett önskemål», varvid inledningsanförande hållits av jur. stud. Brita Härden samt vid sammanträde d. 11 okt. över ämnet »Aktiebolagslagens kontrollbestämmelser», varvid inledningsanförande hållits av docenten Håkan Nial.
    Styrelsen hade vid 1932 års utgång följande sammansättning: jur. stud. Hilding Eek, ordf., Kurt Leijon, v. ordf., Vilhelm von Schéele, sekr., Hans Fredrik Ringdén, skattmästare, Tord Göransson, bibl., samt Frans Arnheim, klubbmästare, med Lars Östberg och Hans Sjöquist såsom suppleanter.
    Föreningen, som utgöres av samtliga vid Stockholms högskola inskrivna juris studerande, räknar 509 medlemmar, därav 107 under höstterminen 1932 nyinskrivna.