368 LITTERATURNOTISER.KRISTIAN SINDBALLE. Dansk Selskabsret. IV. Banker og Sparekasser. København 1933. Gyldendal. 274 s. Kr. 9.75.

 

    I den nya delen av sitt arbete Selskabsret (om föregående delar se SvJT 1929 s. 163, 1931 s. 160 o. 1932 s. 366) lämnar prof. Sindballe en ingående och samtidigt lättläst framställning av bankväsendet i Danmark, behandlat dels historiskt och dels med hänsyn till nu gällande rättsregler. De senare kompletteras med upplysningar om en mångfald rättsliga och administrativa avgöranden till belysande av praxis beträffande åtskilliga spörsmål. Det ligger i sakens natur, att arbetet är av stort intresse för svenska jurister och bankmän, och ett studium av detsamma skänker så mycket mer tillfredsställelse, som de behandlade spörsmålen framläggas klart och koncist och med beaktande i stor utsträckning av praktiska synpunkter. Härtill kommer, att behandlingen av en hel del frågor är direkt tillämplig på svenska förhållanden. Ej minst gäller detta om den avdelning, som berör sparbanksväsendet, på vilket område danska och svenska rättsregler ju, trots många skiljaktigheter, äro delvis ensartade.
P. G.

 

STUART G. KERMACK. Law of Scotland. Sources and juridical organization. Paris 1933. Recueil Sirey. 53 s. 20 frcs. — Travaux de l'Académie internationale de droit comparé. Series I. Fontes juris vigentis. Fasc. 2. — The British Empire. Part II.
    L'Académie internationale de droit comparé har påbörjat en skriftserie, avsedd att omfatta korta översiktliga framställningar av olika länders rättssystem med särskild hänsyn tagen till rättskällorna. Att döma av det för SvJT nu tillgängliga häftet — behandlande Skottland — företer serien vissa likheter med det i tidskriften nyligen omnämnda verket »La vie juridique des peuples»1. Redogörelserna för den materiella rätten äro emellertid i den internationella akademiens serie tydligen avsedda att bliva långt mer knapphändiga än i de arbeten som ingå i »La vie juridique des peuples».
    Mr Kermacks lilla översikt bringar i åtanke det icke allbekanta faktum, att det existerar ett från det engelska i många hänseenden skilt skotskt rättssystem. Skiljaktigheterna sammanhänga i mycket med det förhållande, att skotsk rätt — särskilt under 1500-talet — rönte så mycken inverkan av romersk rätt. Förhandenvaron sedan 1703 av ett gemensamt lagstiftningsorgan har helt naturligt mycket närmat de engelska och skotska rättssystemen till varandra, men alltjämt stiftas särskilda lagar för Skottland på områden, där historiska eller praktiska skiljaktigheter göra detta önskvärt. Domstolsorganisationen är, sånär som på House of Lords, fristående från den engelska, och fastän grundsatsen om binding authority of precedents gäller även i Skottland, äro avgöranden av engelska domstolar regelmässigt icke bindande utan endast vägledande i Skottland.
    Mr Kermacks arbete har på grund av det begränsade utrymme, som stått till hans disposition, i vissa delar blivit något skelettartat men torde ej desto mindre erbjuda åtskilligt av intresse för den av komparativa rättsstudier intresserade. En utförlig litteraturförteckning ökar dess värde.

K. H.

 

1 SvJT 1934 s. 265.