Fastighetsregisterkommissionen. Enligt kommissionens till K. M:t avgivna berättelse för 1933 utgjorde vid årets slut antalet samhällen, för vilka fastighetsregister såsom för stad skall föras, 114 städer, 42 köpingar och 62 municipalsamhällen. Registret var anmält upplagt för 112 städer, 38 köpingar och 56 municipalsamhällen. Den del av kommissionens verksamhet, som består i övervakandet av fastighetsregistrens första uppläggande, avser således, med frånseende av inkorporeringar, allenast 2 städer, 4 köpingar och 6 municipalsamhällen, däri inberäknat 3 municipalsamhällen, beträffande vilka först under året förordnats om stadsfastighetsregister. Kommissionen har på grund härav anmält, att arbetet med registrens första uppläggande finge anses föreligga i huvudsak avslutat.
    K. M:t har d. 21 april 1933 tillkallat särskild sakkunnig för utredning av bl. a. frågan om den myndighet, som på sätt i 7 kap. 14 § fastighetsbildningslagen angives skall efter kommissionen övertaga tillsynen över stadsfastighetsregistreringen.
    Kommissionen har vidare bl. a. avgivit begärda yttranden på fastighetsregistreringens, stadsmätningsväsendets och fastighetsboksväsendets områden. En del av dessa utlåtanden av mera allmän betydelse hava publicerats i tjugonionde häftet av »fastighetsregisterkommissionens meddelanden».

 

    J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1934 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har J. O. under år 1933 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen den 18 april ang. beskaffenheten av polisarrester och behandlingen av där förvarade personer; den 26 april ang. ersättning till skogsarbetaren P. A. Jonsson för avtjänande av böter, vilka ådömts honom för utevaro såsom svarande vid domstol trots det laga förfall förelegat; och den 21 sept. ang. insändande av uppgifter till J. O. i fråga om gripande och kvarhållande av för brott misstänkta personer.

 

    Gemensamt möte med Sveriges domare. Föreningarna Sveriges Hovrättsdomare, Sveriges Häradshövdingar och Sveriges Stadsdomare ävensom Revisionssekreterareföreningen hade kallat sina medlemmar till ett gemensamtmöte lördagen d. 7 okt. 1933 å Riddarhuset. Att övervara mötet hade inbjudits Högsta Domstolens ledamöter samt ett antal f. d. domare.
    Mötet, som var besökt av ungefär 200 personer, öppnades av ordföranden i Föreningen Sveriges Hovrättsdomare, presidenten Ekeberg, vilken utsågs att som ordförande leda dagens förhandlingar. Till vice ordförande utsågos häradshövdingen Arhusiander, ordförande i Häradshövdingeföreningen, samt justitieborgmästaren Lindberg, ordförande i Stadsdomareföreningen.
    Sedan presidenten Ekeberg hållit ett inledningsanförande, därvid han erinrade om Riddarhussalens traditioner som mötesplats för domare vid de till

 

96 NOTISER.Stockholm förlagda Nordiska juristmötena, höll professor Ragnar Bergendal ett föredrag över ämnet »Några drag ur den nya boutredningslagen».
    Som nästa ämne på föredragningslistan var upptaget »Diskussion angående frågan om bildandet av ett allmänt svenskt domareförbund». Diskussionen inleddes av revisionssekreteraren friherre Leijonhufvud, som bland annat lämnade en redogörelse för ett förslag i frågan, vilket framlagts av inom Revisionssekreterareföreningen utsedda kommitterade. Inlägg i diskussionen gjordes av justitieborgmästaren Lindberg, presidenten Ekeberg, häradshövdingarna Nyrén, Linders och Arhusiander samt borgmästaren Kant. På förslag av presidenten Ekeberg beslöt mötet härefter att uttala sig för tillsättandet av en kommitté med uppgift att vidare överväga den föreliggande frågan och så snart omständigheterna det medgåve göra det uttalande eller framlägga det förslag, till vilket detta övervägande kunde giva anledning, ävensom att å lämplig tid och plats anordna ett nytt möte av samma karaktär som det nu avhållna, vid vilket möte kommitténs yttrande borde upptagas till behandling. Tillika beslöts att anmoda styrelserna för de fyra föreningarna att var för sig utse två representanter i kommittén, vilken därefter skulle äga att inom eller utom sin krets utse ordförande.
    Efter lunchpaus höll slutligen f. d. justitierådet Gärde ett föredrag över ämnet »Dagsböterna» (se SvJT 1933 s. 497). Under den diskussion, som enligt programmet förekom i anslutning till föredraget, yttrade sig rådmannen Ringensson, borgmästaren Bissmark, justitierådet Alexanderson samt häradshövdingen Lindstedt.
    Mötet avslutades med gemensam middag å Piperska Muren. I middagen deltogo omkring 190 personer.
    Till representanter i kommittén hava sedermera utsetts: för hovrättsdomarföreningen presidenterna Ekeberg och Bendz, för häradshövdingeföreningen häradshövdingarna Arhusiander och Linders, för stadsdomarföreningen justitieborgmästaren Lindberg och rådmannen Ploman samt för revisionssekreterarföreningen revisionssekreterarna Siljeström och friherre Leijonhufvud.

B. Thuresson.