OLOF KINBERG. Basic Problems of Criminology. 1935. Levin & Munksgaard, Copenhagen, and Heinemann, London. 436 s. 20 sh.
    Arbetet utgör en översättning samt en utvidgning och bearbetning av samme förf:s arbete »Aktuella kriminalitetsproblem i psykologisk belysning», vilket utkom år 1930. (Se SvJT 1931 s. 41 och 1933 s. 512.)
    Utvidgningen består huvudsakligen däri att ett nytt kapitel, Causation of crime, inskjutits, vilket är en översättning av förf:s i år utkomna arbete »Varför bli människor brottsliga?» (Se ovan s. 574.)
    Bearbetningen innefattar dels att redogörelsen för tidigare vetenskapliga arbeten kompletterats med hänvisningar till skrifter som publicerats sedan den svenska upplagan utgavs och dels att den betydelsefulla amerikanska kriminologins och sociologins resultat i större utsträckning upptagits till diskussion.
    Omarbetningen och översättningen ha åstadkommits med ekonomiskt bidrag av Stiftelsen Therese och Johan Anderssons minne, vilken förvaltas av Karolinska Institutets lärarkollegium.