FRANTZ DAHL. C. Goos. 1835—3. Januar—1935. Særtryk af Berlingske Tidendes Aften-Udgave d. 31. Dec. 1934. Kbhvn 1935. 12 s.
    I ett litet häfte har prof. Dahl separat utgivit en artikel i Berlingske Tidende till hundraårsdagen av Goos' födelse. I sin framställning dröjer förf. särskilt vid de insatser på den allmänna rättslärans och på straffrättens områden, vilka förskaffat Goos epitetet »den störste danske rättslärde efter Ørsted».

 

Das kommende deutsche Strafrecht. Allgemeiner Teil. Bericht üer die Arbeit der amtlichen Strafrechtskommission. Herausgegeben von Dr. FRANZ GÜRTNER. Berlin 1934. Verlag Franz Vahlen. 161 s. M. 2.00.
    I föreliggande broschyr har riksjustitieminister Gürtner låtit offentliggöraen samling uppsatser angående den tyska strafflagsreformens nuvarande läge. Av Gürtners i juli 1934 daterade förord framgår, att den under hans ordförandeskap sedan hösten 1933 verksamma strafflagskommissionen, som bland sina medlemmar räknar, utom åtskilliga domare och departementsjurister, professorerna greve GLEISPACH och KOHLRAUSCH (Berlin) samt MEZGER (München), redan till påsk 1934 medhunnit utarbetande av ett preliminärt utkast

 

LITTERATURNOTISER. 69till strafflagens allmänna del och i september 1934 väntades avsluta den första läsningen av ett utkast till speciella delen. Som grundval för överläggningarna beträffande den allmänna delen har enligt förordet tjänat bl. a. den preussiske justitieministern Kerrls hösten 1933 offentliggjorda skrift »Nationalsozialistisches Strafrecht» (se SvJT 1934 s. 80). Ännu i december 1934 har veterligen ingen text vare sig till allmän eller speciell del av en ny tysk strafflag nått offentligheten, men den nu tillgängliga broschyren avser att åtminstone i stora drag giva allmänheten en inblick i strafflagskommissionens intill juli 1934 utförda arbete.