Nordisk konferens ang. abnormbrottsligheten. I anslutning till Svenska kriminalistföreningens och Föreningen Sveriges hovrättsdomares möte den 18 april 1936 anordnade justitiedepartementet den 20 i samma månad en konferens för dryftande av frågan om de psykiskt abnorma förbrytarnas straffrättsliga ställning och behandling. I konferensen deltogo — förutom de i en föregående notis (s. 312—313) nämnda representanterna för de danska, finska och norska kriminalistföreningarna — följande särskilt inbjudnaläkare och jurister: ordföranden i sinnessjuknämnden hovrättsrådet ErikBergendal, prof. Ragnar Bergendal, borgmästare Thorwald Bergquist, prakt.läkaren medicine doktor Jakob Billström, medicinalrådet Peder Björck, borgmästare G. A. Björkman, överinspektören för sinnessjukvården Otto Brundin, överdirektören Hardy Göransson, justitiekansler Karl Gustaf Hjärne, generaldirektören Axel Höjer, professorerna Bernhard Jacobowsky och Olof Kinberg, överläkaren Karl Loberg, advokaten Eliel Löfgren, prof. Alfred Petrén, överläkaren Torsten Sondén, advokaten frih. Georg Stjernstedt samt professorerna Folke Wetter och Viktor Wigert. Dessutom deltogo ett flertal inom justitiedepartementet verksamma ämbetsmän och sakkunniga. Förhandlingarna, som leddes av statsrådet Karl Schlyter, ägde rum i Stora lantmarskalksrummet å Riddarhuset.
    Till grund för överläggningen låg en inom departementet upprättad promemoria samt delar av ett av tillkallade sakkunniga (advokaten Eliel Löfgren m. fl. se ovan s. 284) uppgjort utkast till nya tillräknelighetsbestämmelser samt reviderade förvarings- och interneringslagar. Förra delen av konferensen ägnades väsentligen spörsmålet om vilka behandlingsformer —hospitalsvård, andra skyddsåtgärder, straff — som principiellt kunna ifrågakomma beträffande de abnorma förbrytarna och principerna för valet mellan dessa former. Härvid berördes bland andra frågor spörsmålen om lämpligheten av minimitider för internering av hel- och halvabnorma förbrytare, om för- och nackdelar av särskilda kriminalhospital, om riktigheten av den i nuvarande SL 5: 6 uttryckta grundsatsen »halv skuld—halvt straff» samt om möjligheten att kombinera straff och förvaring. Överläggningen inleddes i denna del med ett orienterande anförade av t. f. lagbyråchefen Maths Heüman. I den följande diskussionen deltogo hrr Schlyter, Björck, Salmiala, Sund, Petrén, Krabbe, Erik Bergendal, frih. Stjernstedt, Kinberg, Wigert, Goll, Löfgren, Sondén och Loberg.
    Senare delen av konferensen gällde vissa legislativa problem beträffande

NOTISER. 315abnormbrottsligheten och då framför allt valet av metod för otillräknelighetens fixerande. Efter ett inledningsanförande av e. hovrättsfiskalen Kurt Holmgren yttrade sig rörande dessa ämnen hrr Krabbe, Schlyter, Kinberg, frih. Stjernstedt, Wigert, Salmiala, Wetter, Røed, Ahnfelt-Rønne, Löfgren, Petrén, Goll, Sondén, Jacobowsky och Ragnar Bergendal.