Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 3 juni 1936, med stöd av K. M:ts bemyndigande, tillkallat revisionssekreteraren Ove Hesselgren, ordf., att jämte fyra andra personer såsom utredningsman inom departementet biträda med utredning rörande åtgärder till förebyggande och lindrande av skadliga sociala verkningar av rationalisering och driftnedläggelser inom industrin.
    Lagbyrån i socialdepartementet förestås, under ledighet för byråchefen Konrad Persson, under tiden 14 april—31 aug. 1936 av assessorn i Svea hovrätt Enar Eckerberg.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 30 juni 1936 förordnat expeditionschefen i försvarsdepartementet, hovrättsrådet Tage Wärn att under den tid, statssekreteraren Quensel är statsråd, vara statssekreterare i kommunikationsdepartementet.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har 12 juni 1936 till byråchef för lagärenden förordnat assessorn i Svea hovrätt Claes Johanson samt 30 juni 1936 till statssekreterare t. f. statssekreteraren i departementet, sekreteraren i riksbanken Dag Hammarskjöld.
    K. M:t har vidare 30 april 1936 förordnat assessorn i Svea hovrätt Hjalmar Nordfelt att tills vidare biträda i finansdepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnades.

 

    M. O. Till suppleant för militieombudsmannen i stället för statsrådet Centerwall har 22 juni 1936 utsetts revisionssekreteraren Johan Hagander.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    15 maj 1936 förordnat assessorn i Svea hovrätt Walter Behrman att tjänstgöra som revisionssekreterare.
    22 maj 1936 till revisionssekreterare utnämnt hovrättsråden i Svea hovrätt Sven Lindeberg, Tore Strandberg och Folke Rudewall, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Gustaf Carlsson, hovrättsrådet i Svea hovrätt Johan Hagander samt hovrättsråden i Göta hovrätt Gustaf Adolf Bouveng och Folke Drangel; samt
    26 juni 1936 förordnat assessorerna i Svea hovrätt Folke Löwing och i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Rönnquist att tjänstgöra som revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har, med ändring av tidigare meddelade föreskrifter (se SvJT 1936 s. 78), förordnat, dels 22 maj 1936 att fiskalstjänsterna i hovrätterna icke må besättas med ordinarie innehavare med mindre K. M:t lämnar tillstånd därtill, dels ock 12 juni 1936 att hinder icke föreligger för hovrätterna att vidtaga åtgärder för återbesättande av lediga eller ledigblivande hovrättsrådsämbeten. Sistnämnda beslut sammanhänger med utredningen ang. ordförandebefattningarna å hovrätternas divisioner (se ovan s. 385).
    K. M:t har vidare
    29 maj 1936 anbefallt processlagberedningen att — sedan organiserandet av hovrätten för Övre Norrland numera slutförts — till förnyat övervägande upptaga frågan i vilken ordning uppdelningen av de större hovrätterna borde fullföljas samt till justitiedepartementet snarast inkomma med förslag rörande jurisdiktionsområde och förläggningsort för den hovrätt som ansåges först böra upprättas;
    5 juni 1936 fastställt arbetsordning för hovrätten för Övre Norrland;
    29 maj 1936 till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Carl Erik Täcklind; samt
    19 juni 1936 till assessor i Svea hovrätt fr. o. m. 1 juli 1936 förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Ingvar Lindell.

398 NOTISER.    Till hovrätten för Övre Norrland ha på ansökan transporterats följande tjänstemän i Svea hovrätt, nämligen hovrättsfiskalerna Alfred Bexelius, Bertil Koch, Einar Holm, Hugo Henkow och Elis Dahlin samt juris kandidaterna Alf Olsson och Bengt Jacobson.
    I anslutning till K. M:ts ovannämnda utredningsuppdrag åt processlagberedningen ang. uppdelning av de större hovrätterna, hava utlåtanden infordrats från Svea hovrätt och vederbörande länsstyrelser ang. inrättande av en hovrätt för Nedre Norrland, omfattande antingen Västernorrlands och Jämtlands län eller dessa län jämte Hälsingland.