NOTISER. 167    Nordvästra Skånes juristförening höll d. 21 nov. 1936 sitt ordinarie årssammanträde å rådhuset i Hälsingborg, besökt av ett flertal medlemmar i föreningen ävensom representanter för andra skånska juristföreningar och juristföreningen i Helsingör. Därvid höll borgmästaren Thorwald Bergquist föredrag över ämnet »Otillräknelighet och förminskad tillräknelighet».
    Styrelsen består av f. d. borgmästaren Johan Bååth, ordf., borgmästaren Joël Laurin, advokaterna Erich Bunth, sekr. och skattmästare, och Olof Lundqvist, alla i Hälsingborg, samt borgmästaren August Munck af Rosenschöld i Landskrona och häradshövdingen Axel Brunnberg i Klippan.

 

    Göteborgs juristklubb har under år 1936 haft fem sammanträden, varvid föredrag hållits av f. d. justitierådet N. Gärde över ämnet »Ett reformerat rättegångsförfarande», av prof. Ragnar Bergendal över ämnet »Den nya skuldebrevslagstiftningen», av prof. Einar Sjövall över ämnet »Vad kan vinnas genom rättsläkarens medverkan vid utredningen av oklara dödsfall och fall av våldsam död?», av prof. Carl Jacob Arnholm, Oslo, över ämnet »Nutidstanker innem arveretten» samt av greve Arvid Wachtmeister över ämnet »Vittnespsykologi och rättegångsreform».
    Till styrelse valdes vid sammanträdet d. 26 dec. advokaten Karl Axel Vinge, ordf., assessorn Herman Baage, v. ordf., advokaten Bertil Carlé, sekr., magistratsnotarien Ragnar Bernlöf, kassaförvaltare, notarien Sven Lampers. bibl. samt advokaten Folke Andersson, sexmästare.
    Antalet medlemmar i klubben uppgick vid senaste sammanträdet till 255.

 

    Värmlands läns juristförening har sammanträtt d. 12 dec. 1936, därvid prof. Olof Kinberg höll föredrag över ämnet »Den nya kriminalpolitiken». Vid sammanträdet valdes till styrelse advokaten Oskar Granqvist, Karlstad, ordf., borgmästaren Elis Nordenfelt, Kristinehamn, v. ordf., landsfogden Gustaf Persson, Karlstad, sekr., länsnotarien Eric Carlson, Karlstad, kassaförvaltare, samt rådmannen Harry Jacobson, Karlstad. Styrelsesuppleanter blevo advokaten Thor Loodin, länsnotarien Bertil Geijer och kronokassören Nils Herting, Karlstad, samt advokaten Olle Jonsson, Torsby, och advokaten Bertil Berggren, Säffle.
    Föreningen har omkring 75 medlemmar.

 

    Örebro läns juristförening har under år 1936 haft ett sammanträde, nämligen d. 5 mars, därvid föredrag hölls av prof. Ragnar Bergendal angående »Den nya lagstiftningen om skuldebrev». Styrelsen har samma sammansättning som förut (se SvJT 1936 s. 148).
    Föreningen har f. n. 60 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under år 1936 haft två sammanträden, det ena d. 14 juni i Torshälla och det andra d. 5 dec. i Västerås. Vid sistnämnda sammanträde återvaldes den förutvarande styrelsen (se SvJT 1933 s. 92), varjämte föredrag hölls av borgmästaren Thorwald Bergquist om »Otillräknelighet och förminskad tillräknelighet».
    Föreningens medlemsantal utgör för närvarande 51.