SVERKER GROTH. Äktenskapsbandet. En översikt av äktenskaps rättsverkningar enligt gällande svensk rätt. Sthm 1936. Fritze. 141 s. Inb. kr. 3.75.

 

    Förf. till detta lilla arbete, som under lång tid förestått äktenskapsregistret i statistiska centralbyrån, säger sig under denna verksamhet ha kunnat förmärka, att allmänhetens kännedom om gällande lagbestämmelser rörande äktenskaps rättsverkningar äro ganska bristfälliga. Arbetet är med tanke härpå i främsta rummet avsett att genom en såvitt möjligt lättfattlig framställning av ämnet bidraga till att fylla denna lucka i medborgarnas allmänbildning. Därjämte har förf. tänkt sig att hans översikt skulle kunna komma till användning såsom repetitionskurs för juris studerande.
    Framställningen är klar och lättillgänglig och har av naturliga skäl uppställts systematiskt. Under varje avdelning behandlas såväl de nya äktenskapen som de gamla, i den mån äldre GB:s regler ännu gälla. På flera punkter påpekar förf. hurusom bland allmänheten i stor omfattning kvarlever föreställningar från den äldre GB:s tid, vilka icke äga någon egentlig tillämpning på de nya äktenskapen. Sålunda synes det vara en bland allmänheten synnerligen utbredd missuppfattning, att det även i nya äktenskap kräves äktenskapsförord med föreskrift om att viss ena maken tillhörig egendom skall vara enskild för att denna icke skall kunna tillgripas för andra makens gäld. Likaså är den uppfattningen djupt rotad, att vid mannens konkurs kräves boskillnad för att skydda hustruns egendom, medan en dylik åtgärd i själva verket endast medför det resultatet att i princip hälften av hustruns giftorättsgods tillföres konkursboet. Endast för skyddande avegendom, som sedermera tillfaller hustrun, är boskillnad i dylika fall av betydelse.
    Erfarenheterna från underrätternas befattning med äktenskapsförord och konkursärenden synas bestyrka, att dessa missuppfattningar i stor utsträckning föreligga, och detta icke blott bland allmänheten utan även hos åtskilliga praktiserande jurister och andra, som yrkesmässigt syssla med dylika frågor.
    Förf. framhåller vidare den bekväma form för erhållande av upplysningar, skriftligen eller muntligen, rörande äktenskapliga rättsförhållanden, som en förfrågning hos äktenskapsregistret utgör. Denna kunskapskälla torde åtminstone ute i landsorten vara ganska förbisedd.

E. A.