Den Norske Kriminalistforening teller 128 medlemmer. Foreningen holdt sitt 12. årsmøte i dagene 17. og 18. desember 1936 i Nobelinstituttets sal i Oslo. Innleder var høiesterettsadvokat Ole Røed om: Reform av straffelovens bestemmelser om ærekrenkelse, og professor dr. med. Francis Harbitz, opdagelseschef Reidar Sveen og direktør ved Botsfengslet Hartvig Nissen om: Oprettelse av et institutt ved Universitetet for rettsmedisin, kriminalteknikk og kriminologi. Styret blev gjenvalgt (se SvJT 1936 s. 223). Fra de øvrige nordiske kriminalistforeninger, som hadde mottatt innbydelser til åsende representanter til møtet, var til stede: fra Danmark professor Oluf H. Krabbe, fra Finland professor i rettsmedisin Ernst Ehrnrooth og fra Sverige president K. Schlyter og professor R. Bergendal. Diskusjon blev indenfor styret holdt om forslaget til en felles årsbok (se SvJT 1936 s. 313).

Sverre Riisnœs.

 

    Juridisk Forening i København. Ved foreningens møder i vinteren 1935—36 har foreningen haft følgende foredragsholdere: højesteretssagfører Poul Jacobsen »nogle bemærkninger om patentloven og behandlingen af patentsager», docent Jan Maxwell »the law of evidence», justitsminister, dr. juris K. Schlyter »kan användningen av förvandlingsstraff för böter inskränkas?», fhv. landsdommer C. Bærentsen »retsforholdet mellen lejer og udlejer», cand. juris Adam Jacobi »strafferettens nyeste udvikling i Tyskland» og dommerfuldmægtig F. Schjøtt »de danske navneregler».
    Medlemstallet var ved sæsonens slutning 534.

Fh.

 

    Juridiska Föreningen i Finland. Vid årsmöte d. 13 dec. 1936 återvaldes ordföranden prof. O. Hj. Granfelt ävensom samtliga ledamöter av centralstyrelsen. Föreningens sekreterare är jur. dr Bo Palmgren, dess skattmästare vice häradshövdingen Lars Gestrin. Redaktionssekreterare för föreningens tidskrift är skolrådet doc. Ragnar Hemmer. Prenumerationspriset för tidskriften fastställdes till 85 mark. Medlemsantalet är 778.
    Föreningen har år 1936 påbörjat utgivandet av en publikationsserie, i vilken följande arbeten under året tillkommit: RUDOLF BECKMAN, Om fartygsbefälhavarens rättsliga ställning, I; Bo PALMGREN, Konkursförutsättningarna (se SvJT 1936 s. 617); K. R. MELANDER, Drag ur Åbo hovrätts äldre historia och ur rättslivet i Finland under förra hälften av 1600-talet; och GUNNAR PALMGREN, Om påföljderna av säljares mora.

266 NOTISER.    Föreningens centralavdelning har under året haft sex möten, vilka främst ägnats åt behandling av de på föreningens diskussionsprogram upptagna frågorna. Vid centralavdelningens möte i oktober gästades föreningen av doc. Ivar Agge från Uppsala, som inledde en diskussion angående målsäganderättvid konkursförbrytelser. För föreningens filialavdelning i Åbo höll doc. Agge ett föredrag om utvecklingslinjer och reformer i nutida svensk straffrätt. Föreningen hade hoppats att vid sitt årsmöte såsom föredragshållare få se hovrättspresidenten K. Schlyter, men emedan presidenten Schlyter blivit förhindrad att personligen infinna sig, uppläste prof. Granfelt hans föredrag: »Straff och skyddsåtgärder i nordisk rätt».1 Vid årsmötet hölls dessutom ett föredrag av jur. dr Bo Palmgren om tillämpningen av utländsk rätt i tvistemål.

Bo Palmgren.