Dödsfall. F. d. häradshövdingen Johan Arvid Lilliesköld avled i Värnamo 21 febr. 1937. Han var född 1849 i Östersund, avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1881 och blev 1883 vice häradshövding. Efter tjänstgöring som t. f. domhavande och såsom adjungerad ledamot i Svea hovrätt blev han 1896 häradshövding i Östbo och Västbo domsaga, i vilket ämbete han kvarstod till inträdet i pensionsåldern. Under åren 1902—08 var han ledamot av riksdagens första kammare, 1906—08 var han statsrevisor och han var anlitad för ett flertal andra förtroendeuppdrag.

 

    J. O. och M. O. Revisionssekreteraren Nils Ljunggren och förutvarande byråchefen Sture Centerwall ha 20 febr. 1937 omvalts till justitie- respektive militieombudsman. Till suppleanter ha likaledes omvalts för justitieombudsmannen revisionssekreteraren Knut Nissen och för militieombudsmannen byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet Carl Gustaf Hellquist.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    26 febr. 1937 till registrator i justitierevisionsexpeditionen utnämnt amanuensen därstädes Håkan Undén;
    19 mars 1937 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 april 1937 utnämnt hovrättsrådet i hovrätten för Övre Norrland Hans Fredrik Knagenhielm Karlsson.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    26 febr. 1937 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn i hovrätten Carl Davidsson;
    19 mars 1937 till assessor i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten därstädes Bernt Bertil Unger.

 

    Rådhusrätterna. Till förste assessor vid Stockholms rådhusrätt har magistraten 11 dec. 1936 förordnat andre assessorn vid rådhusrätten Titus Linnell och till andre assessorer 29 jan. 1937 amanuenserna vid rådhusrätten Olov Thunegard och Ragnar Vinell.
    K. M:t har 12 mars 1937 fastställt stadsfullmäktiges i Malmö beslut 17 dec. 1936 att fr. o. m. 1 maj 1937 inrätta en ny ordinarie rådmansbefattning vid magistraten och rådhusrätten samt att i samband därmed indraga den särskilda polisdomartjänsten i staden. Polisdomartjänsten kommer därefter att utövas av den rådman som tjänstgör såsom bisittande rådman vid handläggning av trafikmål.

 

    Polisdomstolarna. K. M:t har 12 mars 1937 beviljat polisdomaren i Malmö Bernhard Andersson avsked från polisdomartjänsten med utgången av april 1937 (jfr närmast föregående notis).

 

    Den nya professuren i civilrätt vid Stockholms högskola. Juridiska fakulteten vid högskolan har nu behandlat ärendet angående besättande av den nyinrättade professuren i civilrätt (jfr SvJT 1937 s. 169). Fyra av fakultetens ledamöter ansågo doc. Hult böra ifrågakomma i första förslagsrummet, medan de återstående tre ledamöterna i första förslagsrummet satte doc. Nial. Inom lärarrådet hava härefter 18 ledamöter satt doc. Nial och 9 ledamöter doc. Hult i första förslagsrummet.

 

    De mindre städernas jurisdiktion. I proposition till riksdagen nr 223 föreslår K. M:t statsverkets övertagande av vissa städers förpliktelser beträffande befattningshavare, vilka vid upphörande av rådhusrätterna i samma städer komma att indragas. Justitieministern förklarar sig komma att föreslå K. M:t städerna Lysekils, Örnsköldsviks och Falkenbergs

268 NOTISER.förenande med resp. Sunnervikens, Ångermanlands norra och Hallands mellersta domsagor. För möjliggörande härav begäres riksdagens medgivande till att från allmänna indragningsstaten må, från tidpunkt då föreskrift om varje särskild judiciell förening träder i kraft, utgå årlig gottgörelse till tre rådmän i Lysekil med sammanlagt 2,675 kr., till två rådmän i Örnsköldsvik med sammanlagt 300 kr. och till två rådmän i Falkenberg med sammanlagt 5,900 kr.