272 NOTISER.LAGRÅDET.

 

har nedannämnda dagar år 1937 avgivit utlåtanden över följande lagförslag:
    Febr. 18 Förslag till lag. ang. ändring i vissa delar av lagen d. 8 nov. 1912 om avlösning av vissa frälseräntor. Föredragande: kammarrådet Harald Skoglund.
    Febr. 18 Förslag till lag om upphörande av vissa frälseräntor. Föredragande: kammarrådet Harald Skoglund.
    Febr. 18 Förslag till skogshärbärgeslag m. m. Föredragande: t. f.lag byråchefen Sven Björkholm. (Soc.dep.)
    Febr. 18 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. Föredragande: kommerserådet Siegfried Matz. (Hand.dep.)
    Febr. 19 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister. Föredragande: t. f. lagbyråchefen M. Heiiman.
    Febr. 20 Förslag till lag ang. åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Herman Zetterberg.
    Febr. 26 Förslag till 1) lag om ändring i vissa delar av strafflagen; 2) lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § giftermålsbalken; 3) lag ang. ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen d. 21 sept. 1915 om behörighet att utöva läkekonsten; samt 4) lag om ändrad lydelse av 1 § lagen d. 14 juni 1901 ang. ocker. Föredragande: hovrättsassessorn Gunnar Lindskog.
    Mars 2 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 juli 1926 om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslagen). Föredragande: sekreteraren Gunnar Böös. (Hand.dep.)
    Mars 2 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1912 om understödsföreningar. Föredragande: hovrättsassessorn Enar Eckerberg. (Soc.dep.)
    Mars 5 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 3 § lagen d. 1 juli 1898, innefattande vissa bestämmelser om beräkning av strafftidm. m. (permission m. m.). Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.
    Mars 5 Förslag till lag om slakt av husdjur. Föredragande: t. f. lagbyråchefen M. Heüman.
    Mars 5 Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten. Föredragande: lagbyråchefen C. G. Hellquist.
    Mars 9 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 29 juni 1923 om sparbanker. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin.dep.)
    Mars 11 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet m. m. Föredragande: lagbyråchefen Carl Romberg.
    Mars 11 Förslag till lag om ändrad lydelse av 3—6 §§ lagen d. 18 juni 1925 ang. förbud i vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom. Föredragande: hovrättsassessorn Olof Söderström. (Fin.dep.)
    Mars 16 Förslag till lag om utlännings rätt att här i riket vistas (utlänningslag). Föredragande: revisionssekreteraren Olof Thulin.