NOTISER. 347    Yttrande av befolkningskommissionen i abortfrågan. Befolkningskommissionen har den 29 januari 1937 efter remiss avgivit yttrande i abortfrågan (SOU 1937:6).
    Enligt det kommittéförslag, som befolkningskommissionens yttrande avser (se SvJT 1935 s. 406), skulle havandeskap få avbrytas, då vissa indikationer av eugenisk, humanitär eller social natur äro för handen. Därjämte skulle givetvis abortframkallning få ske, då ett dylikt ingrepp är påkallat till följd av rent medicinsk indikation, men bedömandet av sådana fall skulle enligt kommittéförslaget icke grundas på lagstiftning utan liksom hittills ankomma på läkarnas diskretionära avgörande såsom andra kirurgiska ingrepp.
    Remissen till befolkningskommissionen avsåg de eugeniska och sociala indikationerna i kommittéförslaget. Den eugeniska indikationen har i detta förslag angivits så, att abortframkallning skulle få ske »när med skäl kan antagas att kvinnan eller det väntade barnets fader genom arvsanlag kommer att på avkomlingar överföra sinnessjukdom, sinnesslöhet eller svår kroppslig sjukdom». Befolkningskommissionen har i princip tillstyrkt, att havandeskap skall få avbrytas, då detta är påkallat av eugeniska grunder, men har förordat vissa smärre jämkningar i kommittéförslaget för att bringa detsamma i överensstämmelse med befolkningskommissionens tidigare avgivna betänkande angående sterilisering (se SvJT 1937 s. 76).
    Kommittéförslaget om avbrytande av havandeskap på social indikationavser fall, »när barnets tillkomst skulle ådraga kvinnan varaktig nöd eller ofärd, som finnes icke kunna på annat sätt avvärjas». Befolkningskommissionen har med skärpa framhållit ohållbarheten av det nuvarande läget, som i korthet kan karakteriseras på det sätt, att årligen flera tusen kvinnor företaga fosterfördrivning — i många fall på grund av svåra sociala missförhållanden — men att antalet för fosterfördrivning dömda kvinnor är försvinnande litet. För att skapa en utväg ur detta nuvarande läge har befolkningskommissionen förordat, att omfattande åtgärder från samhällets sida skola vidtagas för att motverka uppkomsten av sådana livssituationer, i vilka kvinnor av fara för nöd eller ofärd drivas att framkalla abort. Dessa samhälleliga åtgärder innefatta dels en verksamhet på det socialpedagogiska fältet och dels socialekonomiska reformer. I det förra hänseendet understryker kommissionen behovet av en allmän upplysning i sexuella och sexualetiska frågor samt en särskild folkuppfostrande verksamhet för att åvägabringa en högre värdering av moderskapet, och därvid även av moderskapet utom äktenskap. De socialekonomiska åtgärder, som kommissionen finner nödvändiga, avse att i olika hänseenden förbättra fattiga mödrars och barns ställning. I fråga om de närmare riktlinjerna för detta socialpedagogiska och socialekonomiska reformarbete hänvisar kommissionen till ett flertal förslag, som kommissionen redan framlagt eller har under utarbetande. Under förutsättning av att detta omfattande reformprogram genomföres har kommissionen avstyrkt förslaget att medgiva abortframkallning på grund av social indikation. Därvid har kommissionen emellertid gjort undantag för vissa fall, som i diskussionen om abortfrågan brukat angivas med beteckningen blandat medicinsk-social indikation eller annan liknande benämning. Till denna grupp höra främst de kvinnor, som karakteriserats med uttrycket ut-

348 NOTISER.släpade mödrar. Abortframkallning bör enligt befolkningskommissionen i dessa fall få äga rum. Denna kommissionens ståndpunkt överensstämmer med den ställning lagrådet intagit vid sin granskning av kommittéförslaget (se SvJT 1935 s. 608).

H. Z.