Nedgång i brottsligheten i Italien. Enligt den belgiska tidskriften »Revue de Droit Pénal et de Criminologie» (1936 s. 697 ff.) har under de sista tio åren kriminaliteten i Italien undergått en ganska betydande minskning. År 1925 utgjorde antalet anmälda1 brott (i inskränkt mening och alltså med uteslutande av förseelser) 708,000. Motsvarande antal 1932 var 612,000 och 1934 537,000. Nedgången är särskilt markerad i fråga om mord, inklusive mordförsök — från 4,300 1925 till omkring 2,000 1934 — samt tjuvnad och utpressning — från 6,700 till mindre än 2,000. Den italienske meddelaren, som hämtat sina uppgifter bl. a. ur en artikel av kassationsdomstolens president senator D'AMELIO, vill i den fallande brottslighetskurvan se »de lyckliga resultaten av en stärkt disciplin och en ökad utbredning bland folket av den sociala solidaritetens principer».
    Till de nu refererade siffrorna är fogad en uppgift om tillämpningen av dödsstraffet under den nya italienska strafflagen, vilken som bekant är en av de få moderna strafflagar som bibehållit detta straff. Sedan lagens ikraftträdande den 1 juli 1931 till i juni 1936 har dödsstraff ådömts i 43 fall. Endast i 15 av dessa fall har emellertid straffet verkställts — i flertalet övriga fall har dödsstraffet nådevägen utbytts mot annan påföljd.

K. H.

 

    1 Av de anmälda brotten uppgivas ungefär 60 % leda till fällande dom.