Föreningen Sveriges Hovrättsdomare höll för första gången ett årsmöte utanför Stockholm d. 22 maj 1937, då föreningen tillsammans med Jönköpings Juridiska förening sammanträdde å Stora Hotellet i Jönköping. Föredrag höllos av presidenten Karl Schlyter över ämnet: Om de ordinarie domartjänsterna och vägen till dem, och av hovrättsassessorn Gunnar Carlesjö över ämnet: Några synpunkter på straffmätningen. På det förstnämnda föredraget följde diskussion. Hovrättsdomareföreningen uppdrog åt styrelsen att verkställa utredning angående åtgärder för beredande av en fastare anställning åt hovrätternas fiskaler, vilken utredning borde vara färdig i så god tid att den kunde av hovrätterna beaktas vid avlåtandet av framställningarna till Kungl. Maj:t angående anslagsäskanden vid 1938 års riksdag. Tillika uppdrogs åt styrelsen att göra framställning till Kungl. Maj:t angående anslag till domarstipendier i överensstämmelse med de vid årets riksdag av hrr K. Schlyter och Th. Bergquist väckta motionerna i ämnet.
    Till styrelse för hovrättsdomareföreningen valdes: från Svea hovrätt presidenten Birger Ekeberg, ordf., hovrättsråden frih. Adam Giertta, Viktor Petrén och John Sjögren, kassaförvaltare, samt assessorn Bertil Unger, sekr., med hovrättsråden frih. H. J. Nordenskjöld och A. V. Rosengren samt assessorn Hjalmar Nordfelt som suppleanter; från Göta hovrätt presidenten Gunnar Bendz, v. ordf., hovrättsråden Arnold Lindman och H. F. Ljungholm samt assessorn Carlesjö med hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Axel Rylander som suppleanter; från hovrätten över Skåne och Blekinge t. f. presidenten Sommar Bruzelius, hovrättsrådet Emil Schartau och assessorn Otto Schell med presidenten Karl Schlyter och assessorn Maths Heüman som suppleanter; från hovrätten för Övre Norrland presidenten Holger Elliot och hovrättsrådet Manne Zuhr med hovrättsrådet Ernst Leche och assessorn Alfred Bexelius som suppleanter.
    Söndagen d. 23 maj anordnade Jönköpings Juridiska förening en gemensam utfärd med damer till Visingsö, Gränna och Gyllene Uttern.

 

    Kalmar läns Juristförening På initiativ av Kalmar Norra Juristförening har vid sammanträde i Vimmerby d. 24 mars 1937 bildats en hela länet omfattande juristförening, kallad Kalmar läns Juristförening. I styrelsen för den nya föreningen invaldes landshövdingen John Falk, ordf., förste rådmannen Folke Holmberg, v. ordf., landsfogden Erik Sjöholm, sekr., häradshövdingen Emil Severin och advokaten Ragnar Allmér. Till suppleanter i styrelsen utsågos advokaten Alarik Lindskog, t. f. borgmästaren Bengt Alvsten och e. o. hovrättsnotarien Tore Högsell. Till revisorer valdes borg-

438 NOTISER.mästaren Ragnar Odewall och rådmannen Sten Neikter med borgmästaren Yngve Malmquist och länsbokhållaren Jarl Fröberg såsom suppleanter.