440 NOTISER.    Svensk föreläsare i Baltikum. På inbjudan av den akademiska senaten vid universitetet i Kaunas höll Stockholms högskolas prorektor, prof. Nils Stjernberg, den 8 sistlidne maj i universitetets aula inför ett talrikt auditorium en föreläsning över ämnet: »Ueber eine internationale Friedensepoche um die Mitte des 2. vorchristlichen Jahrtausends.» Den 10 maj höll han på inbjudan av den lithauiska juristföreningen i densamma ett föredrag över ämnet: »John Marshall, der grosse nordamerikanische Chief Justice.» Efter inbjudan av universitetet i Riga höll han därefter den 12 maj i universitetets aula ytterligare en föreläsning över förstnämnda ämne.

 

    Et lite minne om Marks von Würtemberg. I en artikkel i Den Norske Turistforenings årbok for 1919 skriver advokat NILS ONSAGER, Norges første fotturist, om en tur han gjorde i 1915 fra Sulitelma til Kvikkjokk. Da han tilslutt kom frem traff han »de svenske medlemmer av renbeitekommissjonen friherre Marks von Würtemberg og kancelliråd Berglöf, som forgjeves hadde søkt fører fra Sulitelma og derfor hadde tatt nordover til Viri og derfra nedover Tarradalen. Oppe ved Viri hadde friherre Marks von Würtemberg brukket sin skulder, og først 5 dager senere fikk han den under legebehandling i Stockholm. Efter to lange dagsmarsjer pa ca. 9 mil med denne brukne skulder var de kommet til Njuonjes tidlig på morgenkvisten. Det var umulig å merke på denne staute mann at han var lidende. På veien nedover til Kvikkjokk passiarte han livlig den hele tid og skjøttet sine forretninger ved fremkomsten. Jeg kan ikke tilbakeholde min beundring for denne kraftprestasjon. Og eventyret har ikke virket avskrekkende — året efter kryssedes våre veier i Karesuando og Øvre Målselven.»

F. S.

 

    Sir Frederick Pollock avled den 18 jan. 1937. Han tillhörde en känd engelsk juristfamilj och föddes 1845. Efter att 1871 ha blivit advokat ägnade han sig snart huvudsakligen åt författarverksamhet och blev 1882 professor i »jurisprudence» (allmän rättslära) vid University College i London, kort därefter vid Inns of Court och vid Oxfords universitet (till 1903). Han innehade den övervägande honorära befattningen som »Judge of Admiralty Court of Cinque Ports» 1914—36. Han var utgivare av de officiella Law Reports 1895—1935 och av Englands mest kända juridiska tidskrift Law Quarterly Review 1884—1919, delvis även 1925, samt har utgivit ett stort antal arbeten, bl. a. A First Book of Jurisprudence (6. uppl. 1930), Principles of Contract (1876, 10. uppl. 1930), The Law of Torts (utomobligatoriskt skadestånd, 1887, 13. uppl. 1928), åtskilliga för Indien avsedda kommentarer samt talrika essayer i rättshistoria, allmän rättslära och angränsande ämnen, nyligen även en biografi över Spinoza. Bland offentliga uppdrag kan anmärkas, att han tagit väsentlig del i utarbetandet av The Partnership Act, 1890.
    P:s viktigaste insats torde vara hans författarskap, som i flera hänseenden varit banbrytande inom den engelska litteraturen. Det var ej blott omfattande utan utmärkte sig för en tidigare mycket sällsynt kritisk självständighet gentemot domstolarna. Hans stora lärdom och vida utblick över rättslivet i skilda tider och länder gåvo, även beträffande hans bidrag till den

NOTISER. 441s. k. analytiska rättsläran, liv och färg åt framställningen. Dessa egenskaper framträda visserligen mera i de talrika essayerna än i den något koncentrerade läroboken i »Jurisprudence». Hans båda huvudarbeten inom obligationsrätten ha framför allt varit av betydelse genom att skänka en strängare systematisering åt ett stoff som tidigare, även i teoretiska framställningar, varit ganska oöverskådligt. P. visade att även den till synes formlösa massan av »common law» ägde ganska mycket av sammanhang och konsekvens. Att denna sedvanerätt naturligtvis också äger stora möjligheter till anpassning och utveckling framgår mycket åskådligt av en jämförelse mellan de många upplagorna av P:s huvudverk. — Han hade länge varit en förgrundsgestalt inom engelskt rättsliv och var personligen mycket uppburen, såsom framgår av olika artiklar i senaste häftet av hans tidskrift. Hans författaregärning skildras bl. a. av HOLDSWORTH.

R. B.