560 NOTISER.    Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1937, adertonde årsdagen avjustitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse till ordinarieårssammanträde. Därvid föredrogs följande

 

»Revisionsberättelse.
    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammareutsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore AlménsMinnesfond under år 1936 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgivaföljande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa:Ingående balanskonto.Debet. Kredit.1936 1936Jan. 1 Jan. 1An Grundfondens konto Dispositionsfondens konto Kr. 109,890: 21 Kr. 14,820:19 Per Obligationers konto Å kapitalräkning i Skand. Kredit AB. innestående Kr. 109,915: — Kr. 14,795:40Kr. 124,710:40 Kr. 124,710:40Grundfondens konto.Dec. 31 Jan. 1An Utgående balans konto Kr. 112,588: 03 Per Ingående balans konto Kr. 109,890: 21Dec. 31Per Kursreglerings konto Kr. 1,500: —Utgifters och inkomsters konto Kr. 1,197: 82Kr. 112,588: 03 Kr. 112,588: 03Dispositionsfondens konto.Dec. 31 Jan. 1An Juriststämmans 1936 konto Kr. 12,013: 61 Utgående balans konto Kr. 7,597: 88 Per Ingående balans konto Kr. 14,820: 19Dec. 31Per Utgifters och inkomsters konto Kr. 4,791:30Kr. 19,611: 49 Kr. 19,611:49Utgifters och inkomsters konto.Dec. 31 Dec. 31An Omkostnaders konto Av återstående beloppet kr. 5,989:12 lägges 1/5 till grundfonden och 4/5 till dispositionsfonden: Kr. 20:— Per Räntors konto Kr. 6,009:12An Grundfondens konto Kr. 1,197:82An Dispositionsfondens konto Kr. 4,79 1: 30Kr. 6,009:12 Kr. 6,009: 12Utgående balanskonto.Dec. 31 Dec. 31An Obligationers konto Kr. 49,915: —Kapitalräknings konto Kr. 2,840: 90Checkräknings konto Kr. 7,235:01Utlämnade Låns konto Kr. 60,195: —Per Grundfondens konto Kr. 112,588: 03Dispositionsfondens konto Kr. 7,597:88Kr. 120,185:91 Kr. 120,185:91

NOTISER. 561    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi,att förvaltningen av fonden under år 1936 bör med tacksamhet godkännas.Stockholm den 11 mars 1937.
Gust. Åkerlindh. C. Ludv. Hasselgren.»