Förslag till ny utlänningslagstiftning. De för revision av utlänningslagstiftningen tillkallade sakkunniga (SvJT 1936 s. 661 m. fl.) föreslå i ett d. 12 dec. 1936 avgivet betänkande (statens offentl. utredn. 1936:53), att1927 års utlänningslag med en del ändringar skall fr. o. m. 1 jan. 1938 gälla utan tidsbegränsning.
    Utlänningsärendena skola enligt förslaget i allmänhet centraliseras till en inom socialstyrelsen inrättad särskild utlänningsbyrå. Inom styrelsen skola viktigare ärenden avgöras av generaldirektören, som emellertid skall inhämta yttrande från ett särskilt av K. M:t utsett råd, bestående av tre personer, av vilka en skall vara innehavare av domarämbete och en förfaren med internationella rättsfrågor. Där särskilda skäl av allmän politisk eller annan innebörd föreligga, skall ärendet hänskjutas till K. M:ts avgörande. K. M:t skall också äga bestämma, att visst ärende skall överlämnas till K. M:t.
    Förpassningsinstitutet föreslås förenklat och omreglerat. Beslutanderätten härutinnan skall överflyttas från länsstyrelserna till socialstyrelsen.
    Beträffande politiska flyktingar innehåller förslaget vissa särbestämmelser. Sådan person skall vid ankomsten till riket icke såsom annan utlänning kunna avvisas av lokal polismyndighet. Så snart det icke med skäl kan antagas, att uppgiften om politiskt flyktingskap är oriktig, skall polismyndigheten göra anmälan om fallet till socialstyrelsen, som beslutar hur med ut

NOTISER. 79länningen skall förfaras. Därest flykting bryter mot de regler, som äro uppställda för hans rätt att vistas här, skall han i likhet med annan utlänning kunna bliva föremål för förpassnings- och utvisningsbeslut. Han må dock ej befordras till land, varifrån han av politiska orsaker flytt.
 

O. G. T.