DANSK JURIDISK LITTERATUR 1935—1936.

 

    Bortset fra de regelmæssig udkommende Hæfter af endnu ikke afsluttede Værker o. l. have de omtalte tvende Aar ydet forskellige selvstændige Bidrag til saa godt som hele det juridiske System, deribland togsaa den almindelige Retslære og Rettens Historie, saaledes den skønlitterære Forfatter Dr. juris SVEN CLAUSEN'S »Essays om almindelig Retslære» (Kbh. Nyt Nordisk Forlag 1935; jfr SvJT 1936 S. 617) og Hovedarkivar H. HJORTH-NIELSEN'S omfattende Skrift: »Danske Prokuratorer med kongelig Bevilling 1660—1869 samt et Tillæg indeholdende Oplysninger om en Del Prokuratorer uden kongelig Bevilling» (Kbh. Levin & Munksgaard 1935). Sidstnævnte Forfatter har tillige i det af Sekretær cand. jur. ERIK REITZEL-NIELSEN og Dr. juris CARL POPPMADSEN'S udgivne »Festskrift i Anledning af To Hundrede Aarsdagen for Indførelse af juridisk Eksamen ved Københavns Universitet» (Kbh. Nyt Nordisk Forlag 1936) skrevet »Af den danske Sagførerstands Historie 1736—1936», medens Professor POUL JOHS. JØRGENSEN har behandlet »Retsundervisningen ved Københavns Universitet fra 1537—1736», Professor FRANTZ DAHL: »Hovedpunkter af den danske Retsvidenskabs Historie i det 18. og 19. Aarhundrede», Retspræsident KAI FR. HAMMERICH: »Juristerne og Embedslivet» og Professor VIGGO BENTZON endelig: »Juridisk Studium og Eksamen i nyere Tid»; iøvrigt henvises til Professor VINDING KRUSE'S indgaaende Anmeldelse foran S. 481. I » CARL USSING i Skrift og Tale, Afhandlinger, Foredrag og Livserindringer udg. af Professor OLUF H. KRABBE» (Kbh. Gad 1935; jfr SvJT 1935 S. 366) er samlet en Del af den afdøde retskyndiges Produktion — Disputatsen fra 1884: »A. S. Ørsted som Retslærd» er tillige udsendt som Særtryk heraf. Fra Stiftsskriver C. W. WESTRUP'S Pen foreligger en romerretlig Afhandling »Family Property and patria potestas» (Kbh. Levin & Munksgaard 1936). VII og sidste Bind af A. S. Ørsted's »Skrifter i Udvalg, Ørsted's moralfilosofiske Skrifter» er udgivet af Højesteretspræsident TROELS G. JØRGENSEN (Kbh. Gyldendal 1936; jfr SvJT 1937 S. 239).

838 FRANTZ DAHL.    Afd. Overretsassessor T. HINDENBURG'S »Juridisk Formularbog», der første Gang saa Dagens Lys 1880 som en værdig Afløser af Ørsted's berømmelige Formularbog, blev i 1935 udsendt i 7. gennemsete og forøgede Udgave ved Departementschef AAGE SVENDSEN og Byretsdommer THORKIL MYRDAHL (Kbh. Gyldendal).
    Paa Civilrettens Omraade skal fremhæves Professor O. A. BORUM'S» Familieretten, I, Forældre, Børn, dansk Navneret» (Kbh. Gad 1936), hvis Systematik afviger en Del fra den tidligere i dansk Litteratur anvendte, og hvis 1. her omtalte Del falder i 5 Afsnit: Afstamning, Forældremyndighed, Adoption, Socialreformen (de i Lov af 20 Maj 1933 indeholdte familieretlige Bestemmelser) og dansk Navneret. Forfatterens Forgænger, nu af døde Professor BENTZON, har i »Ugeskrift forRetsvæsen» 1936 B, Side 241 o. ff. gjort Bogen til Genstand for en supplerende Anmeldelse — »Lidt Familieret».
    Foruden at publicere et »Tillæg til Jul. Lassen Lærebog i Obligationsrettens specielle Del, 4. Udg. 1931» (Kbh. Gad 1935) har Professor HENRY USSING offentliggjort to Hæfter af »Dansk Obligationsret. Almindelig Del» (Kbh. Gad 1935—36), der i samlet Fremstilling behandle samme Emner som §§ 1—7, 38, 40—59, § 65 II og 76 I, 3 i Lassen's Haandbog. Med et af Formuerettens vanskeligste og mest omstridte Problemer har Docent ALF Ross givit sig i Kast i sin Afhandling» Ejendomsret og Ejendomsovergang. Med særligt Henblik paa dansk Retspraksis» (Kbh. Levin & Munksgaard 1935; jfr SvJT 1937 s. 396), der baade ved sin Behandling af Praxis og ved Klarhed i Fremstilling frembyder væsentlige Fortrin i Sammenligning med Forfatterens hidtidige Produktion; i »Ugeskrift for Retsvæsen» 1935 B S. 113—44 har Professor VINDING KRUSE underkastet Skriftet en interessant og kyndig Prøvelse. I 1936 udgav Docent Ross: »Afbetalingshandelen i samfundsmæssig Belysning» (Kbh. Gyldendal), et uændret Optryk af Kapitel 9 i hans ovenfor nævnte Bog.
    Professor KRISTIAN SINDBALLE har afsluttet sit store Værk »Dansk Selskabsret» med V. Bind, der omhandler »Kredit og Hypothekforeninger», og VI., der angaar »Forsikringsselskaber» (Kbh. Gyldendal 1935) — 1. Bind om Firma, Handelsregistre m. m. udkom 1936 i 2. Udg. —; Fuldmægtig cand. jur. E. STEENSEN har i »Ugeskrift for Retsvæsen» 1936 B S. 58 o. ff. føjet en Række Bemærkninger hertil. Professor Sindballe har samtidig udsendt 1. Hæfte af en længe ventet »Dansk Søret» (Kbh. Gyldendal 1936). »Internationale Søretsproblemer» ere drøftede af cand. jur. KNUD STRANDGAARD (Kbh. Gad 1936). Bidrag til Aktieselskabsretten er ydet af Landsretssagfører ERIK WESTERBY i Bogen »Aktionæren i Fare. Aktionærens Retsstilling og hans Forhold til Selskabskreditorer, Statsmagt m. m.» (Kbh. Nyt Nordisk Forlag 1935).
    Til Professor H. Munch-Petersen's Standardverk om den danske Retspleje, hvoraf der i 1936 er foranstaltet nye Optryk af 1. og. 2. Del, er ogsaa udgivet Tillæg til Bind I och II ved Lektor ERWIN MUNCH-PETERSEN (Kbh. Gad 1936) og til Bind V af Professor STEPHAN HURWITZ (ibidem); af 3. Udg. 4 Del, Skifteretten, har Lektor Erwin Munch-Pe-

DANSK JURIDISK LITTERATUR 1935—1936. 839tersen offentliggjort en »Væsentlig udvidet og ændret Udgave» (Kbh. Gad 1935). Sidstnævnte Skribents »Overdragelse til Fyldestgørelse. Nogle Studier i Spørgsmaalet om Ejendomsrettens Overgang» (Kbh. Nyt Nordisk Forlag 1935; jfr SvJT 1936 S. 618) skaffede i Forbindelse med »Konkurssurrogater» (1932) sin Forfatter den juridiske Doktorgrad ved Københavns Universitet; formelt og reelt betegnede Bogen fra 1935 et fra alle Sider anerkendt Fremskridt ved sine modne og indgaaende Undersøgelser. Udgivet af Juristforbundet er cand. jur. KAJ PETERSEN'S »Nogle Bemærkninger om udenlandske Voldgiftskendelsers Anerkendelse og Eksekutionskraft» (Kbh. Nyt Nordisk Forlag 1935). Af ret populær Karakter er Mag. art. POUL BAHNSEN'S »Vidneudsagns Upaalidelighed» (Kbh. Branner 1936; SvJT 1937 S. 230) der ikke tilfører dette udpinte Emne noget nyt. Landsretssagfører ADAM JACOBI'S og Dr. juris C. POPP-MADSEN'S »Udvalg af Domme i civile Sager 1825—1930. Med et Tillæg af hidtil utrykte Højesteretsdomme 1684—1754 »(Kbh. Gad 1935) er vel i første Linje beregnet paa de studerende, men ogsaa af megen Interesse for de juridiske Praktikere.
    Paa Strafferettens Felter er Aarenes Høst sparsom for danske Forfatteres Vedkommende. En opsigtvækkende Forbrydelse har givet Sognepræst OTTO ANDERSEN Materialet til Brochuren »Forbrydelse og Straf. Hvad der berettiger Lovgivere, Dommere og Nævninger til deres Embeder» (Kbh. Nyt Nordisk Forlag 1935).
    Efter sin Afgang paa Grund af Alder fra Københavns Universitet 1934 har dets tidligere Statsretslærer Professor KNUD BERLIN med utrættelig Energi fortsat sin litterære Virksomhed; nogle af sine Kroniker har han samlet og udgivet i et selvstændigt lille Skrift »Et- eller Tokammer» (Kbh. Nyt Nordisk Forlag 1935). Professor POUL ANDERSEN har udgivet »Dansk Forvaltningsret. Almindelige Emner» (Kbh. ibd. 1936). Paa Politiskolens Foranledning har Politiassistent cand. jur. CARSTEN ARBØL udsendt 1. Del af »Lærebog i Næringsret» (ibd. 1936).
    Den engelske Oversættelse ved H. M. Pratt af 1. Del af Professor AXEL MØLLER'S Folkeret, der udkom i 1931, er efterfulgt af »Part II. Conflicts between States (1.) Arbitration, The Hague Courts, The League of Nations, The Briand-Kellogg-Pact (2.) War and Neutrality» (Kbh. Levin & Munksgaard 1933).
    Af de talrige Separatudgaver skal her kun nævnes ganske enkelte kommenterede:
    Direktør JOHANNES FAURHOLT'S »Lov om Ægteskabets Retsvirkninger af 18. Marts 1925» 2. Udg. (Kbh. Gad 1936), Landsdommer VICTOR HANSEN'S »Tillæg til Retsplejeloven, I, ved H. Munch-Petersen», Kontorchef E. F. G. SCHAU og Fuldmægtig H. E. HOLTEN'S »Den kommunale Valglov» (Kbh. Schultz 1935) og Kontorchef VICTOR NIELSEN'S »Grundstigningsskyld» (Kbh. Gad 1936). En Oversigt over Reglerne om Tilsyn med Fremmede, »Fremmedtilsynet», er givet af Politiinspektør H. BEGTRUP-HANSEN og Ekspeditionssekretær OTTO LINSTOW (Kbh. Nyt Nordisk Forlag 1935).

Frantz Dahl.