Baltiska institutet i Stockholm har innevarande termin anordnat en juridisk kurs för ett mindre antal av institutet stipendierade jurister från Balticum och Finland. Kursen, som inleddes genom de flesta stipendiaternas deltagande i studentjuriststämman i Sigtuna, har därefter pågått under september och oktober och stått under ledning av Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet. Såsom studieledare har docent Hult fungerat. Undervisningen å kursen har meddelats genom föreläsningar, colloquier, demonstrationer m. m. Sålunda hava huvuddrag av svensk civil-, process- och straffrätt belysts i föreläsningar av docenterna Hult, Dillén och Agge. Speciella frågor inom dessa och andra områden hava behandlats i föreläsningar av f. d. justitierådet Lindhagen (lagen om kollektivavtal och arbetsdomstolen), notarien Ljungström (inskrivningsväsendet), prof. Kinberg (sinnessjukavdelningen å Långholmen) och docent Söderman (kriminalteknikens historia, modern kriminalteknik och svensk polisorganisation). Om nordiskt akademiskt samarbete har notarien Hafström talat. Colloquier hava hållits av — förutom studieledaren — prof. Herlitz (över stats- och förvaltningsrätt) och av advokaterna Silfverstolpe och Bomgren (över advokatväsendet). Kursdeltagarna hava besökt rättegångsförhandlingar vid Södra Roslags domsaga och vid Stockholms rådhusrätt samt fått inskrivningsavdelningarna vid nämnda domstolar ävensom fängelset å Långholmen med sinnessju kavdelningen för sig demonstrerade. Tillfälle har varit dem berett attdeltaga i bl. a. Juristföreningens i Stockholm senaste sammanträde och i recentiorsfester m. m. å Stockholms högskola. Ett sammanträde med kursdeltagarna samt licentiander vid de juridiska fakulteterna i Stockholm och Uppsala har hållits å Stockholms högskola under ledning av prof. Hassler, varvid en uppsats av en av de finska kursdeltagarna, dr Palmgren, behandlats. En annan kursdeltagare, dr Leesment har hållit ett föredrag i Juridiska föreningen (över Die Rechtsquellen Estlands während der Schwedenzeit).
 

Ph. H.