Förslag till ny lag om villkorlig dom har framlagts i ett betänkande (statens offentl. utredn. 1937:38), som nyligen avgivits av prof. Folke Wetter, ordf., överdirektören Hardy Göransson, prof. Olof Kinberg, advokaten Hugo Lindberg och hovrättsrådet Ivar Strahl med e. hovrättsfiskalen Axel Lindskog som sekr. Enligt förslaget utvidgas gränserna för användning av villkorlig dom. Det föreslås vidare en ny form av villkorlig dom, kallad kvalificerad villkorlig dom till skillnad från sådan av nuvarande typ eller enkel villkorlig dom. Den kvalificerade villkorliga domen, som avses komma till användning framför allt beträffande unga lagöverträdare, minskat tillräkneliga sådana, alkoholistbrottslingar och arbetsskygga brottslingar, utmärkes av att domstolen, efter sakerförklaring, i stället för att ådöma straff ger föreskrift angående den dömdes livsföring under prövotiden, såsom att han skall vistas i anvisat enskilt hem, taga viss anställning eller genomgå viss utbildning. Sådan föreskrift skall alltid vara förenad med föreskrift om övervakning, medförande lydnadsplikt för den dömde gentemot övervakaren. Jämväl den enkla villkorliga domen, som är avsedd för tillfällighetsförbrytare, kan förenas med vissa föreskrifter, bl. a. angående gäldande av skadestånd. För att göra övervakningen mera effektiv, något som anses särskilt påkallat med hänsyn till föreskrifterna, ävensom för att underlätta arbetsanskaffning åt villkorligt dömda och för att förbättra förundersökningsväsendet föreslås anställande av 12 skyddskonsulenter, var och en för ett distrikt. Dessa konsulenter skola även ha andra uppgifter i samhällets skyddsverksamhet.
    I betänkandet ingår vidare bl. a. förslag, att förundersökning skall företagas i flera fall än hittills samt att undersökningen i stor utsträckning skall förbindas med summarisk läkarundersökning. I sistnämnda hänseende är advokaten Lindberg skiljaktig. De nuvarande spridda bestämmelserna om förundersökning föreslås sammanförda till en särskild lag. I samband därmed föreslås, att benämningen »särskild förundersökning» utbytes mot» personundersökning».

I. S.