Dödsfall. Häradshövdingen Sven Tycho Colleen avled 11 okt. 1937. Född i Boteå, Västernorrlands 1., 1871, avlade han studentex. i Härnösand 1890 och hovrättsex. i Uppsala 1894. Efter tingstjänstgöring och långvariga domareförordnanden adjungerades han i Svea hovrätt 1908 och erhöll förordnande som rev.-sekr. 1911. Han utnämndes till häradshövding i Flundre, Väne och Bjärke domsaga 1914 och beklädde denna post till sin död. Åren 1916—17 var han J. O:s suppleant och åren 1916—18 ordf. i stadsstyrelsen i Trollhättan. År 1936 tillhörde han Första kammaren. Han togs även i anspråk för lagstiftningsuppdrag.
    Notarien Gustaf Blomkvist avled 25 okt. 1937. Född i Djura, Kopparbergs l., 1899, avlade han studentex. i Gävle 1918 och jur. kand. ex. i Uppsala 1925. Efter tingstjänstgöring var han verksam i försäkringsrådet och kammarrätten. I sistnämnda verk förordnades han 1936 till notarie.
    Rådmannen Karl Vilhelm Masreliez avled 26 okt. 1937. Han var född i Sthm 11 dec. 1875 och avlade studentex. där 1894 samt blev jur. utr. kand. i Uppsala 1897. Efter tjänstgöring i Stockholms rådhusrätt blev han civilassessor där 1913 och rådman 1922. Han var ledamot av hovkapellets pensionsinrättning och beklädde olika kommunala uppdrag, sålunda under flera år ordförandeskapet i Stockholms arbetslöshetskommitté.
    F. d. häradshövdingen Reinhold Mathias Hasselrot avled i Växjö 27 okt. 1937. Född i Gudhem, Skaraborgs l., 1852, avlade han mogenhetsex. i Jönköping 1872 och hovrättsex. i Uppsala 1877. Han blev vice häradshövding 1878 och utnämndes 1891 till häradshövding i Mellersta Värends domsaga, i vilket ämbete han kvarstod till 1922.
    F. d. borgmästaren Carl Johan Fredrik Cornelius avled 28 okt. 1937 i Linköping. Född i Härnösand 1858, avlade han mogenhetsex. i Uppsala 1877 och hovrättsex. där 1882. Han blev vice häradshövding 1884 och tjänstgjorde därefter några år vid Uppsala universitets kansli. Han erhöll förordnande som rådman i Uppsala 1889 och blev borgmästare i Falun 1900. I detta ämbete verkade han till 1929. Han innehade på sin tid ett stort antal allmänna uppdrag.
    F. d. häradshövdingen Ulrik Wilhelm Ossian Queckfeldt avled i Sthm 30 okt. 1937. Han var född i Jönköping 1855, avlade mogenhetsex. i Jönköping 1874 och hovrättsex. i Lund 1878. Han blev vice häradshövding 1882 och utnämndes till häradshövding i Livgedingets domsaga 1895. I detta ämbete kvarstod han till 1925.
    Advokaten Carl Klint avled 31 okt. 1937. Han var född i Kristianstad 1864, blev student i Lund 1882 och avlade hovrättsex. därstädes 1888. År 1904 startade han egen advokatbyrå i Kristianstad, vilken han bedrev till 1929, då han på grund av olyckshändelse delvis måste avveckla rörelsen.
    Advokaten Elof Rosén avled 11 nov. 1937. Född i Mellan-Grevie, Malmöhus. l., 1870, blev han student i Lund 1892 och avlade hovrättsex. därstädes 1896. Efter anställning som biträde å advokatbyrå öppnade han 1901 egen rörelse i Lund. Sedan 1923 var han medlem av Sveriges Advokatsamfund. Han var ombudsman för Stockholms och Göteborgs köpmannaföreningar.

 

57—Svensk Juristtidning 1937.