Vattendomstolarna. K. M:t har 26 nov. 1937 till vattenrättsingenjör, med stationeringsort i Stockholm, vid Österbygdens, Söderbygdens och Västerbygdens vattendomstolar utnämnt förste statshydrografen, majoren i vägoch vattenbyggnadskåren Richard Smedberg.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    22 okt. 1937 förklarat att den för häradshövdingen Olof Odencrants utfärdade fullmakten såsom häradshövding i Gudhems och Kåkinds domsaga skall fr. o. m. 1 jan. 1938 avse häradshövdingämbetet i Skövde domsaga (jfr nedan under rådhusrätterna);
    19 nov. 1937 förordnat att med åtgärder för återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Åse, Viste, Barne och Laske domsaga skall tills vidare anstå (omregleringsförslag berörande domsagan är på K. M:ts prövning beroende);
    3 dec. 1937 förordnat dels att i Skövde domsaga skall under förra halvåret 1938 vara anställd sekreterare, dels ock att i Hallands mellersta domsaga må fr. o. m. 1 jan. 1938 tills vidare förordnas ytterligare en andre notarie;
    s. d. till häradshövdingar fr. o. m. 1 jan. 1938 utnämnt i Flundre, Väne och Bjärke domsaga hovrättsrådet i Svea hovrätt Orvar Bäcksin; samt i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsaga hovrättsrådet i nämnda hovrätt Sigfrid Lindby;
    s. d. beviljat häradshövdingen i Östernärkes domsaga Gustaf Lindquist avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 10 jan. 1938.

 

    Häradsrätternas tingsordningar. Genom kungl. kung. 22 okt. 1937 (nr 831) ha bestämmelser meddelats om ändring fr. o. m. 1 jan. 1938 av tingsordningarna för följande domsagor.
    Ångermanlands norra domsaga, där antalet allmänna tingssammanträden i anledning av staden Örnsköldsviks uppgående i domsagan ökas från 20 till 40 samt 4 s. k. tremansting inrättas under sommaruppehållet mellan tingsterminerna;
    Jämtlands västra domsaga, varest i Undersåkers och Offerdals tingslag på grund av tingsställets flyttning från Mörsil till kansliorten Östersund antalet allmänna tingssammanträden bestämts till 10 mot nuvarande 5;
    Hallands mellersta domsaga, där i Årstads och Faurås tingslag införas 12 sammanträden med tremansnämnd, huvudsakligen avsedda för staden Falkenberg som fr. o. m. år 1938 kommer att tillhöra tingslaget;
    Sunnervikens domsaga, varest i anledning av staden Lysekils förenande med domsagan 7 s. k. tremansting inrättas att hållas i staden;

892 NOTISER.    Skövde domsaga, där i det av Skövde stad bestående tingslaget antalet allmänna tingssammanträden bestämts till 20 och antalet tremansting till 3 (under sommaren) samt i det genom förening av Gudhems och Kåkinds båda tingslag nybildade andra tingslaget antalet allmänna tingssammanträden fastställts till 10 med 1 tremansting under sommaren; samt
    Luggude domsaga, varest ändringen i tingsordningen allenast innebär att de allmänna sammanträdena komma att hållas på måndagar i stället för tisdagar.

C. G. B.