Fastighetsboksarbetet. Enligt meddelande till justitiedepartementet har arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker för landet numera slutförts beträffande ännu en domsaga nämligen Gällivare domsaga (jfr SvJT 1936 s. 154).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    22 okt. 1937 förordnat att K. M:ts beslut 24 juli 1936 om staden Skövdes förenande i judiciellt avseende med Gudhems och Kåkinds domsaga till en domsaga, därefter benämnd Skövde domsaga, och 4 juni 1937 om staden Falkenbergs förenande i judiciellt avseende med Hallands mellersta domsaga skola träda i tillämpning fr. o. m. 1 jan. 1938 (SFS 829 och 836);
    s. d. fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Linköping (SFS 834);
    26 nov. 1937 — i samband med fastställelse å vissa ändringar i arbetsordningen och lönestaten för rådhusrätten och magistraten i Gävle — förordnat att vid härnäst inträffande vakans å befattningen såsom brottmålsrådman vid rådhusrätten och magistraten med åtgärder för tjänstens återbesättande skall anstå tills vidare samt utredning verkställas huruvida befattningen bör utbytas mot en assessorstjänst att tillsättas på förordnande (SFS 890);
    5 nov. 1937 till ordf. å Göteborgs rådhusrätts fjärde avdelning under fem år fr. o. m. 16 nov. 1937 förordnat rådmannen Gudmund Hammar;
    26 nov. 1937 till rådman i Stockholm utnämnt förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Erik Wilhelmsson.
    Stadsfullmäktige i Göteborg ha till rådmän där valt, 7 okt. 1937 assessorn vid stadens rådhusrätt Carl Hegardt och 2 dec. 1937 assessorn vid domstolen Venzel Mattsson.
    Stockholms magistrat har 24 sept. 1937 utnämnt amanuensen Sven Petri till andre assessor vid Stockholms rådhusrätt.

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1937 avgivit utlåtanden över följande lagförslag:

Sept. 29 Förslag till lag om rätt till jakt m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Gustaf Adolf Bouveng. 

Okt. 15 Förslag till 1) lag om skyldighet i vissa fall att i fredstid tillhandahålla förnödenheter m. m. för krigsmaktens behov och 2) lag om förfogande över viss egendom för krigsmaktens behov (militär förfogandelag). Föredragande: borgmästaren Gösta Strandell.

Okt. 15 Förslag till lag om förfoganderätt för luftskyddets behov. Föredragande: hovrättsassessorn Thomas Munck af Rosenschiöld.

Nov. 22. Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 30 juni 1933 om förbud mot politiska uniformer. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven Björkholm.