Dödsfall. Direktören vice häradshövdingen Charles Robert Dickson omkom genom flygolycka i London 9 dec. 1936. Han var född 1876 i Kristianstad, avlade jur. kand. ex. i Uppsala 1900 och tjänstgjorde därefter bl. a. i Svea hovrätt, där han uppnådde adjunktion. 1907 lämnade han emellertid ämbetsmannabanan och övergick till Enskilda bankens tjänst såsom direktör och styrelseledamot. Tre år senare övertog han chefskapet för Svenska bankföreningens kansli och kvarstod på denna post till 1929, då han i stället inträdde i ledningen för Försäkringsaktiebolaget Skandia. I detta och dess dotterbolag Freja var D. därefter jourhavande direktör till sin död. Jämte justitierådet Köersner utgav D. 1915 och 1916 verket Moratorium (se SvJT 1916 s. 186). D. var styrelseledamot och kassaförvaltare i Tore Alméns minnesfond och medlem av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning.
    F. d. polismästaren Gustaf Rudolf Hårleman avled i Ängby, Sthm, 3 jan. 1937. Född i Essunga, Västergötland, 1868, avlade H. hovrättsex. i Uppsala 1892, blev efter tingstjänstgöring rådman och polismästare i Eskilstuna 1898, polismästare i Malmö 1904 och polismästare i Sthm 1918.
    F. d. kammarrättsrådet John August Lybeck avled 4 jan. 1937 i Sthm. L. var född där 1867, avlade hovrättsex. i Uppsala 1890 och tjänstgjorde, efter tingssittning, i kammarrätten, där han vann adjunktion 1898 och blev kammarrättsråd 1907.
    F. d. direktören vice häradshövdingen Gustaf Gotthard v. Heideken avled i Djursholm 5 jan. 1937. Han var född 1862 i Sthm, avlade hovrättsex. i Uppsala 1836 och blev vice häradshövding 1891. Han verkade som advokat i Sthm 1892—1906 och var auditör vid Livregementets dragoner 1900—1905. År 1906 blev han verkställande direktör och styrelseledamot i Livförsäkringsaktiebolaget Nordstjernan och kvarstod i sådan egenskap till 1932.
    Assessorn Josef Ludvig Wisén avled i Hamburg 5 jan. 1937. Född i Sthm 1898, avlade han jur. kand. ex. där 1922 och började s. å. tjänstgöra vid Sthms rådhusrätt, där han 1934 utnämndes till andre assessor.
    F. d. hovrättsnotarien Sven Fredrik Wilhelm Nilsson Ihrfelt avled 6 jan. 1937. I. var född i Växjö 1859. Han avlade hovrättsex. i Lund 1882 och blev vice häradshövding 1886. Efter tjänstgöring i Svea hovrätt och andra verk, blev han 1890 notarie i hovrätten, vilken tjänst han 1926 lämnade med pension. I. grundade 1920 Ihrfeltska barnhemmet på Lidingö, vilket han sedermera donerade till Sthms stad.
    Advokaten Alltin Gottfrid Möller avled 8 jan. 1937. Han föddes 1877 i Sjörup, Malmöhus 1., avlade jur. u. kand. ex. i Lund 1901 och verkade sedan som advokat i Kalmar. Han var ledamot av Sveriges advokatsamfund.