MAGNE SCHJØDT. Tillegg til Norsk ekspropriasjonsrett (med domsreferater 1925—1936). Oslo 1937. Nationaltrykkeriet. VIII + 123 s. Inb. kr. 10.00.

    I SvJT 1927 s. 125 anmäldes Magne Schjødts stora bok Norsk ekspropriasjonsrett, ett verk som genom författarens djupa förtrogenhet med sitt ämne intager en rangplats. Förf. har nu utgivit ett tillägg. Bland de spörsmål, som där behandlas, märkas såsom av väsentligt intresse även för en läsare utanför Norge frågorna för vilka rättigheter och värden expropriationsersättning kan erhållas och hur stor ersättningen skall vara. Emedan i Norge domstol i ganska stor utsträckning äger pröva riktigheten av expropriationsnämnds uppskattning, ger norsk domstolspraxis gott utbyte för studiet av ersättningsfrågorna vid expropriation, vilka i det stora hela äro tämligen lika i skilda länder. Schjødts böcker äro därför icke minst genom behandlingen av norsk rättspraxis ägnade att tilldraga sig uppmärksamhet även utanför hans hemland.

I. S.