818 NOTISER.    Betänkande om domsagoförvaltningen. 1937 års domsagoutredning (se SvJT 1937 s. 552) har nu avgivit sitt betänkande (SOU 1939: 29) med förslag till omorganisation av domsagoförvaltningen samt lönereglering för domsagopersonalen. Förslaget bygger enligt direktiven på sportelsystemets avskaffande och fullständigt förstatligande av domsagoförvaltningen. Häradshövdingarna föreslås inplacerade i lönegraden B 2 (16,000 kr.). Till flertalet häradshövdingar skall emellertid enligt förslaget utgå avlöningsförstärkning med belopp växlande i huvudsak efter arbetsbördans storlek. Domsagorna indelas härför i 5 lönegrupper (grupp I 21 domsagor, ingen avlöningsförstärkning; II 24 domsagor, 1,250 kr.; III 34 domsagor 2,500 kr.; IV 31 domsagor, 3,750 kr.; V 6 domsagor 5,000 kr.). Häradshövdingarnas sammanlagda avlöningsförmåner skola alltså växla mellan 16,000 och 21,000 kr. förutom rörligt tillägg. Utredningens ledamöter Gustafsson i Benestad och Eriksson i Stockholm ha emellertid reserverat sig till förmån för en löneskala å 15,000—21,000 kr. Utredningen föreslår förbud för häradshövdingarna att mottaga uppdrag i bolag m. m., motsvarande vad som gäller för justitieråd. I fråga om löneregleringen föreslås en övergångstid av 10 år, under vilken häradshövdingar, som genom det nya lönesystemet skulle få minskade inkomster — detta är fallet i 100 av de 116 domsagorna — skola åtnjuta övergångsersättning, som minskas med 1/10 av det ursprungliga beloppet för varje år. Under dessa 10 år skola även tidigare innehavda bolagsuppdrag kunna behållas.
    Beträffande domsagopersonalen i övrigt föreslås en rationalisering genom minskning av den rättsbildade och ökning av den icke rättsbildade personalen. Den senare föreslås i sin helhet utökad med omkring en tredjedel; i varje domsaga bör enligt utredningen anställas ett icke rättsbildat biträde i den förhållandevis höga lönegraden A 11 (3,843—4,698 kr. å E-ort), närmast för handhavandet av inskrivningsväsendet. Å andra sidan skall notariernas antal (de oavlönade notarierna inbegripna) nedbringas med omkring en tredjedel, i samband varmed notarietiden skall förkortas från tre till två år. En enhetlig notariegrad (tingsnotarier) införes, för vilken kompetenskraven skola vara desamma som nu för förste notarie. Förordnande som tingsnotarie beräknas i regel skola erhållas efter den föreskrivna minimitjänstgöringen i domsaga om 1/2 år eller obetydligt längre tid. Tingsnotariearvodet föreslås till 3,600 kr. Före förordnandet till tingsnotarie skola de i domsagorna tjänstgörande juris kandidaterna vara tingsnotarieaspiranter, i regel med ett arvode av 2,100 kr.
    I fråga om sekreterarinstitutionen föreslås icke några större förändringar; den icke-ordinarie personalens på domarbanan ställning förordas överhuvud reglerad i överensstämmelse med vad domsagoutredningen föreslog i sitt yttrande över 1936 års lönekommittés betänkande (se SvJT 1939 s. 295). Endast beträffande de fyra största domsagorna hemställes om utökning av den ordinarie rättsbildade personalen, nämligen i envar av dem en inskrivningsdomare (lönegrad A 29) och i tre av dem dessutom en tingsdomare (A 30) för utövande av egentlig dömande verksamhet.

B. H.