ANTTI TULENHEIMO 1879 4/12 1939. Juhlajukaisu — Festskrift. Helsinki. Suomen kriminalistiyhdistys — Kriminalistföreningen i Finland r. y. 249 s. Fmk 125.00.

    Kriminalistföreningen i Finland har till sin ordförandes, överborgmästaren f. d. professor Antti Tulenheimos 60-årsdag den 4 december 1939 utgivit en festskrift med ett rikhaltigt innehåll. Från Sverige hava tre bidrag lämnats till festskriften, nämligen IVAR AGGE, Några synpunkter på ämbetsbrotten (s. 14—30); Olof Kinberg, De la morale comme phénomène social objectif (s.44—63); och KARL SCHLYTER, Böra tvångsåtgärder kunna anknytas till villkorlig dom? (s. 64—80). Från Finland komma följande svenskspråkiga bidrag: B. C. CARLSON, Rättfärdighet och kriminalpolitik (s. 99—105); ERNSTEHRNROOTH, Satisfierar författningen om dödsbevis de krav som rätteligen böra ställas på dessa intyg? (s. 106—116); O. HJ. GRANFELT, Villkorlig straffdom (s. 141—155); och RAGNAR HEMMER, Dödsstraffet för rubbande av råmärken enligt äldre svensk rätt (s. 156—169). Finskspråkiga bidrag lämnas i nedan angivna ämnen av följande författare, nämligen PAUL VON ANGYAL, Om urkund såsom objekt för förfalskningsbrott; AATOS ALANEN, Nödtill-

LITTERATUR. 347stånd och rättsstridighetsbegreppet; A. P. ARVELO, Fångarnas utearbeten; REINO ELLILÄ, Om den villkorliga domen såsom reaktionsform mot brott och medel för brottslighetens bekämpande; BRYNOLF HONKASALO, Ett förslag till ny reglering av bötesstraffets verkställighet; PAAVO KEKOMÄKI, Om förhindrande av icke-legaliserad samlevnad genom lagstiftningsåtgärder;VÄINÖ MÄKELÄ, Epilepsien i den finska äktenskaps- och steriliseringslagstiftningen; NIILO SALOVAARA, Om begreppet rättsgott i straffrättsvetenskapen; KOSTI VASA, Bekämpandet av internationell brottslighet; och VELI VERKKO,Det brottsliga elementets inflyttning från landsbygden till städerna.
    Arbetet kan efter rekvisition hos SvJT:s redaktion (Rosenbad 2, Stockholm) erhållas mot postförskott å 10 danska, norska eller svenska kronor.