Häfte 1, 1940

VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE, SEKRETERARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR UNDER ÅR 1939.

Förteckningen har uppgjorts av förste aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare och biträden för uppläggande av nya fastighetsböcker (Fastighb.), dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare, sekreterare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som,då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen. Biträden, som icke innehaft förordnande för uppläggande av nya fastighetsböcker eller såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall dåen person innehaft samma anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året. I fall då, enligt uppgift, befattningshavare under tid för militärtjänstgöring varit bibehållen vid befattning i domsagan, har nämnda tid medräknats i förteckningen.