Betänkande om offentliga rättshjälpsanstalter. Presidenten Holger Elliot har efter fullgjort offentligt uppdrag (se SvJT 1939 s. 301) avgivit betänkande med förslag rörande offentliga rättshjälpsanstalter (SOU 1940:11).
    Betänkandet innehåller bl. a. förslag till lag om offentliga rättshjälpsanstalter. Förslaget vilar på den uppfattningen att samhällets rättshjälpsverksamhet till förmån för mindre bemedlade hädanefter liksom hittills bör utövas genom särskilda anstalter, drivna på det allmännas bekostnad. Men statsverkets andel i kostnaderna för anstalterna föreslås bli betydligt större än hittills, och staten skall enligt förslaget lämna kraftigare hjälp i de landsdelar, där behovet av statshjälp är större än i andra delar av landet.
    Rättshjälpsanstalt skall i regel obligatoriskt vara inrättad för varje landstingsområde och för varje stad som ej deltager i landsting. K. M:t skall dock, där särskilda skäl äro, äga medgiva anstånd med inrättande av rättshjälpsanstalt under viss begränsad tid. Anstalts allmänna uppgift skall vara att i rättsliga angelägenheter kostnadsfritt tillhandagå mindre bemedlade. Det skall åligga anstalt att i förekommande tvister söka åstadkomma förlikningmellan parterna, där sådan lämpligen bör komma till stånd. Vissa bestämmelser föreslås, ägnade att förekomma missbruk av anstalterna från de rättssökandes sida; likaså föreslås bestämmelser för åstadkommande av samarbete mellan de olika anstalterna.
    Anstalts verksamhet skall utövas under överinseende av en styrelse genom en föreståndare med biträde av erforderlig personal. Befattningshavare, som

660 NOTISER.har att ägna ärendena juridisk handläggning, skall ha avlagt juriskandidatexamen samt förvärvat praktisk erfarenhet genom verksamhet å advokatkontor eller vid underdomstol. Styrelsen äger antaga ortsombud om så erfordras. Förbud föreslås för befattningshavare, som har att ägna ärendena juridisk handläggning och vilkens anställning ej är av blott tillfällig art, mot att inneha eller utöva annan avlönad allmän eller enskild tjänst eller idka enskild advokatverksamhet. Från förbudet, i vad det avser allmän tjänst, må K. M:ts befallningshavande medgiva undantag.
    För hela anstaltsorganisationen i riket har beräknats en kostnad av omkring 400,000 kronor för statsverket och 485,000 kronor för de kommunalaorganisationerna. Avräknas det nu anvisade statsanslaget, blir merkostnaden för statsverket omkring 336,000 kronor.

E. H. E.